Dzieje regionu:

Geneza i cele Obywatelskiego Ruchu Samorządowego "Przyszłość"

Geneza

  Działalność Obywatelskiego Ruchu Samorządowego „Przyszłość” została zainicjowana 22 kwietnia 2002 roku. Efektem spotkania obywatelskiego, obradującego w lokalu przy ulicy Kilińszczaków nr 17 w Wałczu było powołanie stowarzyszenia, które zgodnie z wolą uczestników stało się wkrótce wspólną płaszczyzną dla wyrażania opinii i podejmowania działań w sprawach istotnych dla samorządu terytorialnego gmin powiatu wałeckiego. W dwudziestoosobowej grupie członków-założycieli ORS „Przyszłość” znalazły się osoby znane ze swej aktywnej działalności na niwie społecznej oraz zasłużeni działacze samorządowi. Lista członków–założycieli przedstawia się następująco: Bogdan Wankiewicz, Zbigniew Wolny, Ryszard Kańczkowski, Wojciech Kulesza, Edward Glon, Andrzej Prusak, Bożena Terefenko, Mieczysław Sikorski, Dariusz Szalla, Henryka Duszek-Grabowska, Robert Karbowniczek, Marek Syrnyk, Bogdan Białas, Jan Kaczanowicz, Roman Wiśniewski, Jacek Winiarski, Jerzy Schab, Jan Butrym, Barbara Gnoińska i Stanisław Bielej. Do zarządu weszli: Bogdan Wankiewicz (prezes), Zbigniew Wolny (wiceprezes), Roman Kościołowski (skarbnik), Roman Wiśniewski (sekretarz), Bożena Terefenko, Edward Łaski i Wojciech Kulesza (członkowie zarządu).
  ORS „Przyszłość” został zarejestrowany 27.01.2003 roku i działa zgodnie z przepisami prawa. W statucie stowarzyszenia stwierdza się, że terenem jego działalności jest obszar powiatu wałeckiego, a siedzibą jest Wałcz. Posiadając osobowość prawną stowarzyszenie i jego jednostki mogą prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych środków na realizację celów statutowych. Opierając swoje funkcjonowanie na aktywności społecznej ogółu członków, może jednak dla prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników. Ponadto stowarzyszenie może zgłaszać swój akces do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.
  Należy podkreślić, że głównym impulsem dla utworzenia ORS „Przyszłość” były zbliżające się wybory samorządowe w roku 2002. Tej właśnie problematyce poświęcone było spotkanie z dnia 22 kwietnia. Wtedy to powołano dziesięcioosobowy Komitet Wyborczy „Ruch”, którego przewodniczącym został Edward Glon, a wiceprzewodniczącymi Wojciech Kulesza i Zbigniew Wolny. Funkcję pełnomocnika komitetu pełnił sam jego przewodniczący, zaś sprawy finansowe powierzono Stanisławowi Bielejowi.
  Głównym zadaniem komitetu było przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla Komisji Wyborczej, dokonanie zgłoszeń kandydatów oraz przygotowanie innych czynności zgodnych z procedurą i kalendarzem wyborczym. W celu lepszego i skuteczniejszego oddziaływania na społeczność lokalną rozpoczęto wydawanie bezpłatnej gazetki. Pierwsze jej wydania osiągnęły nakład 5 tys. egzemplarzy, a na łamach zamieszczano deklaracje programowe, wypowiedzi członków ORS-u i apele do wyborców. Redaktorem naczelnym gazetki została Barbara Radkiewicz.
  Rzeczą oczywistą jest to, że jednym z głównych zadań dla stowarzyszenia było uzyskanie jak najlepszego wyniku wyborczego i wprowadzenie swoich przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem, bowiem w latach 2002 – 2006 czterech członków ORS-u zasiadało w Radzie Miasta Wałcza, a pięciu w Radzie Powiatu. Ponadto jeden z liderów stowarzyszenia, Bogdan Wankiewicz pełnił funkcję wicestarosty powiatu wałeckiego.
  Niezwykle pozytywnym i istotnym aspektem działania ORS-u jest to, że zrzesza on ludzi wywodzących się z różnych środowisk i o różnych poglądach. Są wśród nich zarówno członkowie ugrupowań politycznych, jak i bezpartyjni. W jednej z enuncjacji programowych stwierdza się, że „Obywatelski Ruch Samorządowy „Przyszłość” powstał ze spontanicznego ruchu obywateli przekonanych o sensie pracy dla lokalnych społeczności i jest otwarty dla różnych środowisk obywatelskich”. Od samego początku zaproszenie do współpracy kierowano do samorządowców, organizacji pozarządowych, młodzieży i studentów oraz przedsiębiorców. Obecnie do ORS-u należy około osiemdziesięciu osób, reprezentujących różne profesje a także pokolenia.
  Lata 2002–2006 to okres, w którym Obywatelski Ruch Samorządowy „Przyszłość” zaistniał w świadomości mieszkańców ziemi wałeckiej, a jego członkowie wykazali się aktywnością i skutecznością w działaniu dla dobra całej społeczności lokalnej. Poza aktywnością na forum organów samorządowych członkowie ORS-u podjęli szereg innych działań. Ich efektem stały się takie inicjatywy jak współpraca ze stowarzyszeniami – Społeczeństwo Obywatelskie i Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Zorganizowano także konkurs dla młodzieży pod hasłem „Chcę tu zostać”, powołano do życia młodzieżowe forum „Młodzi dla przyszłości”, ponadto przy wsparciu ORS-u udało się zainicjować działalność warsztatów terapii zajęciowej i uruchomić kiermasz podręczników na stronie internetowej. Stowarzyszenie przyczyniło się również do zorganizowania spotkania ze znanym i popularnym dziennikarzem stacji TVN Grzegorzem Miecugowem. Za szczególnie cenną inicjatywę należy uznać działalność Punktu Porad Obywatelskich.

Cele i środki działania

  Cele ORS „Przyszłość” sprecyzowane zostały w statucie stowarzyszenia. W rozdziale drugim tego dokumentu stwierdza się, że celem stowarzyszenia jest:

- reprezentowanie zbiorowych interesów członków stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organami;
- realizowanie wszelkich innych w granicach dozwolonych prawem wniosków i postulatów członków stowarzyszenia;
- odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii;
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój samorządności;
- budowanie ugrupowania obywatelskiego wrażliwego społecznie, zaangażowanego w rozwiązywanie problemów mieszkańców powiatu wałeckiego;
- rozbudzanie aktywności społecznej mieszkańców na rzecz otoczenia, w którym żyją;
- inicjowanie i wspieranie różnych form życia społecznego.

  Statut ORS „Przyszłość” określa jednocześnie środki, poprzez które stowarzyszenie może realizować wyżej wymienione cele. Są nimi:

- organizowanie regularnych spotkań i publiczna promocja celów stowarzyszenia;
- współpraca z instytucjami i organami rządowymi oraz samorządowymi;
- współpraca z organizacjami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- wydawanie i przekazywanie do wiadomości publicznej opinii na temat funkcjonowania samorządów gminnych i powiatowych oraz własnych propozycji rozwiązywania lokalnych problemów;
- tworzenie specjalistycznych grup inicjujących działania służące realizacji celów stowarzyszenia;
- prowadzenie działalności wydawniczej oraz szkoleniowej i marketingowej.

  Analiza programu wyborczego z roku 2002, a także enuncjacje liderów stowarzyszenia pozwalają stwierdzić, że nadrzędnym zamierzeniem ORS-u stała się zmiana sposobu i jakości sprawowania władzy samorządowej w powiecie wałeckim i gminie miejskiej Wałcz. Zdaniem działaczy stowarzyszenia nadmierne upartyjnienie samorządu jest przyczyną jego słabości, szkodzi interesom społeczności lokalnych i pozbawia władzę autorytetu.

Jacek Czaiński


Data dodania: 18-04-2008

  powrót do listy dzieje regionu
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: