Aktualności:

Spotkanie autorskie
Dodano: 06-11-2018

1968 marzec

  Ukazała się publikacja naukowa pt. "1968 marzec. Fakty wydarzenia interpretacje" pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej oraz Wojciecha Polaka. Książka liczy 290 stron, jej wydanie było możliwe dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W opracowaniu znalazł się artykuł autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. "Sprawa operacyjno-śledcza o kryptonimie "Czarny Tulipan" na tle protestów społecznych oraz konfliktów politycznych w powiecie wałeckim w latach 1968-1969".

Dodano: 05-11-2018

Recenzja książki o Nadleśnictwie Człopa

  Recenzja książki autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Historia Nadleśnictwa Człopa w latach 1945-1970”, Człopa 2018, - s. 120.

  P. Bartosik dotychczas w badaniach historycznych skupiał się na regionalnych zagadnieniach polityczno-społecznych. Nową publikacją poszerzył krąg zainteresowań o leśnictwo w Człopie. Napisał o historii, zadaniach, funkcjach i roli Nadleśnictwa Człopa od zakończenia II wojny światowej do 1970 r. Nikt dotychczas nie podjął jeszcze tej interesującej problematyki z perspektywy społecznej. P. Bartosik wyeksponował konieczność zajmowania się lasem w sposób ciągły, przemyślany i mądry. Pracą tą uświadomił jedną z najważniejszych prawd, to jest prowadzenia systematycznej gospodarki leśnej. Las był kolebką ludzkości i kultury, przyczynił się w decydującym stopniu do osiągnięcia obecnego poziomu życia gospodarczego i kulturalnego w całym cywilizowanym świecie. Jako źródło budulca i energii cieplnej las był podstawą powstawania osiedli, miast, rzemiosła oraz pierwszych zakładów przemysłowych. Stanowił szczególnie dla ludności wiejskiej jedno ze źródeł utrzymania. Poza tym P. Bartosik pisząc o wspomnianym Nadleśnictwie dostrzegł funkcje lasu na przestrzeni dziejów najnowszych, którymi najważniejszymi są: abiotyczne (środowiskowotwórcze), klimatyczne, uzdrowiskowe, rekreacyjne, turystyczne i krajobrazowe. Autor merytorycznie przygotowany był do tego przedsięwzięcia badawczego publikując wcześniej kilka prac i album źródłowy na temat Człopy i Ziemi Człopiańskiej. W recenzowanej pracy przedstawiona została nie tylko historia Nadleśnictwa w Człopie, ale również organizacja pracy, zarządzanie tym obszarem oraz ludźmi, czyli gospodarka leśna. Las wymaga troski, doglądania podobnie jak każda uprawa bez której nie będzie oczekiwanych korzyści. Z tych względów nadleśnictwo jako organ administracyjny sprawuje nadzór nad wyznaczonym obszarem lasu i troszczy się o jego rozwój. Jest podstawową jednostką gospodarczą, organizacyjną i administracyjną. Jego zadaniem jest prowadzenie gospodarstwa leśnego, ochrony przed szkodnikami, ochrony przeciwpożarowej pozyskania drewna i owoców leśnych. Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności nadleśnictwa. Nadleśniczy wykonuje swoje obowiązki z pomocą zastępcy nadleśniczego i inżyniera nadzoru. W skład nadleśnictwa wchodzą: biuro nadleśnictwa i leśnictwa oraz leśnictwa specjalistyczne. Problematyka ta została w recenzowanej pracy przedstawiona z należytą starannością. Powyższy nadzór nad lasami nie uległ zasadniczym zmianom. Kształtował się podobnie w czasach niemieckich jak i w Polsce po 1945 r.
  Praca poprzedzona została obszernym wstępem informującym o Nadleśnictwie Człopa od XIV w. do 1945 r. Ta część jest wzbogacona fotografiami dotyczącymi jego przeszłości oraz umieszczonymi w przypisach notami biograficznymi kolejnych nadleśniczych. W Rozdziale I autor na podstawie dokumentów źródłowych przedstawił stan Nadleśnictwa Człopa w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Obraz jaki wyłonił się z tej części pracy świadczy o poważnych zniszczeniach i dewastacji lasów w wyniku działań wojennych. Ucierpiały też zabudowania administracyjne, co utrudniało w znacznym stopniu likwidowanie wspomnianych zniszczeń. Nadleśnictwo praktycznie w tym okresie nie dysponowało wymaganym personelem to jest robotnikami leśnymi, co opóźniało w znacznym stopniu rekultywację terenów leśnych. Dopiero po 1947 roku przystąpiono do prac pielęgnacyjnych i gospodarki drzewnej. Na wstępie Rozdziału II P. Bartosik informuje o kolejnych zmianach w nazewnictwie od 1945 do 1953 r. oraz remontach przejmowanych obiektów należących do Nadleśnictwa Człopa. Nadleśnictwa były podporządkowane Dyrekcji Lasów Państwowych i podlegały jej kontroli. Coroczne inwentaryzacje należały do rutynowych czynności każdego Nadleśnictwa. Przeprowadzane były dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych. W Rozdziale III zawarte są ważne informacje związane z urządzaniem Nadleśnictwa Człopa, co poprzedzone zostało przygotowaniem stosownych planów. Wykonane prace urządzeniowe dzieliły się na terenowe i kameralne. Autor podał szczegółowy skład personelu Nadleśnictwa Człopa w 1952 r., który przedstawiał się następująco: nadleśniczy, adiunkt, sekretarz (leśniczy administracyjny), rachmistrz, pomoc kancelaryjna, leśniczowie (8) oraz gajowi (4). Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 6057,11 ha. Na początku lat sześćdziesiątych stan lasów Nadleśnictwa Człopa i sąsiadujących wyglądał zupełnie dobrze, co świadczyło o dużym wysiłku organizacyjnym personelu leśniczego. Stało się to podstawą zorganizowania w kwietniu 1961 r. I Komisji Techniczno-Gospodarczej w siedzibie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinku. Zatwierdzone zostały na niej wykonane prace na terenie Nadleśnictwa Człopa w okresie od lipca do listopada 1961 r. W marcu 1962 r. obradowała II Komisja Techniczno-Gospodarcza. Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa, inż. Marian Sidorski przedstawił sprawozdanie z wykonanych prac. Wprowadzono drobne zmiany w podziale powierzchniowym oraz zaakceptowano rozmiar prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych. Postulowano przeprowadzenie renowacji i konserwacji. W Rozdziale IV P. Bartosik napisał o urządzeniu gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Drzonowo i pierwszej inwentaryzacji lasów w tym Nadleśnictwie. Interesująco wypadła szczegółowa charakterystyka tego Nadleśnictwa uzupełniona rozbudowanym przypisem oraz bardzo dokładną mapą. Rozdział V zawiera wybrane problemy działalności Nadleśnictwa Człopa, zamykające się w latach 1947-1970. Napisany został w sposób ciekawy i uzupełniony ilustracjami dokumentów informujących o „plagach” nękających to Nadleśnictwo. W pierwszej kolejności największe zagrożenie stwarzały dziki, na które urządzano obławy połączone z odstrzałem. Przy okazji autor przytacza liczne przykłady strat spowodowanych w rolnictwie przez dziki. Walka z nimi stanowiła więc konieczność podyktowaną względami ekonomicznymi. Innym zagrożeniem obniżającym znacznie plony ziemniaków był żuk z Kolorado (chrząszcz kolorado) czyli stonka ziemniaczana. Walka z tym szkodnikiem miała inny przebieg. Tworzono drużyny poszukujące stonki na polach upraw ziemniaka, którą zbierano ręcznie następnie palono. W Rozdziale tym autor zawarł też krótkie informacje o zasłużonych dla rozwoju Nadleśnictwa Trzcinno. Wspomniał o naradach roboczych, na których wyznaczano prace do wykonania i podejmowano ocenę już zrealizowanych. Była to czynność obligatoryjna w gospodarce socjalistycznej i stosowana we wszystkich przedsiębiorstwach. Stanowiła jedną z form zarządzania pracą.

  Publikacja jest bogato ilustrowana i zakończona wykazem źródeł oraz literatury. W sumie to lektura interesująca adresowana nie tylko dla osób związanych zawodowo z lasem lub ich miłośników, ale przede wszystkim dla mieszkańców Człopy i okolic. Na podkreślenie zasługuje fakt wydania tej książki przez Nadleśnictwo Człopa.

dr Bogusław Gałka

Dodano: 05-11-2018

Pamiętamy !

Dodano: 01-11-2018

Towarzystwo Historyczne "Dzierżykraj"

  W Człopie powstało Towarzystwo Historyczne "Dzierżykraj". Terenem działalności jest obszar historyczny obejmujący miasto i gminę Człopa. Celem Towarzystwa jest m.in. rozwijanie badań nad dziejami Człopy i Ziemi Człopiańskiej oraz reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych. W skład Zarządu Towarzystwa weszli:

Dariusz Baniowski – prezes
Adam Kubiak – wiceprezes
Przemysław Bartosik – sekretarz
Katarzyna Ogrodnik – członek zarządu
Joanna Rybak – członek zarządu

Dodano: 25-10-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: