Aktualności:

Słów kilka o wyprawie do Chin

  W XVII w. wśród hiszpańskich duchownych pracujących w Chinach był franciszkanin Marcin Albrecht de Valcio, który przyjął zakonne imię Placyd.
  Marcin Albrecht urodził się w 1662 r. w Wałczu. O jego rodzicach wiadomo, iż byli to „uczciwi i bogobojni ludzie”. Dnia 5 października 1679 r. Marcin wstąpił do nowicjatu wielkopolskiej prowincji reformatów w Łabiszynie. Podczas nauki i pracy oznaczał się pobożnością i prostotą. Jadł mało mięsa, korzystał z samych desek zamiast wygodnego łóżka, z kolei w sobotę swoim współbraciom rozdawał to, co zarobił przez cały tydzień. W 1688 r. Albrecht uczestniczył w posiedzeniu kapituły generalnej zakonu w Rzymie, dokąd zabrał go kustosz prowincji wielkopolskiej Cyprian Rujewski. Tutaj rozpoczął studia w klasztorze św. Piotra na Złotej Górze. Wkrótce papież Innocenty XII wysłał go na misję do Chin (13 marca 1697 r.).
  Pierwszy list Albrecht wysłał z Tunisu (3 kwietnia), następnie kontynuował podróż statkiem „Kompanii Paszy Kartagińskey” na Cypr, skąd dostał się do Aleksandrii. Drugi list został wysłany 1 lipca 1697 r. z Aleksandrii, trzeci 29 listopada 1698 r. z miasta Fuzhou w prowincji Fujian w Chinach. Przez pewien czas Albrecht przebywał na wyspie Tajwan. Według „Encyklopedii katolickiej” Albrecht pracował jako socjusz biskupa Pekinu Bernardina della Chiesa. W 1704 r. przeniósł się do misyjnej prowincji św. Grzegorza na Filipinach i działał w Manili. W 1717 r. wybrał się do Syjamu, stąd wyruszył w drogę powrotną do Polski. Zmarł w 1728 r.

Przemysław Bartosik

Dodano: 08-05-2018

Wojenny dziennik dziewczynki

Nowości wydawnicze

  Piete Kuhr (1902-1989), pseudonim artystyczny - Jo Mihaly, urodzona w Pile tancerka, pisarka, działaczka polityczna, antyfaszystka. W sierpniu 1914 roku, mając 12 lat, zaczęła prowadzić wojenny dziennik, który pisała do 29 listopada 1918 roku.

  „Pomagając babci w dworcowej kantynie Czerwonego Krzyża, obserwowała wojskowe transporty żołnierzy, jeńców, rannych i uchodźców. Słuchała, czytała gazety, toczyła rozmowy, odwiedzała lazarety i cmentarze. Kiedy fetowano sukcesy i wznoszono modły za zwycięstwo, w niej rodziły się wątpliwości. No bo iluż narodom Bóg może zapewnić zwycięstwo?. Gdzie podzieją się uchodźcy? Kto nakarmi tysiące sierot? Jak mają żyć tak straszliwie okaleczeni żołnierze? Gdzie znika patriotyzm, gdy ojczyzna sięga po naszego syna? Cierpiała, myśląc o setkach tysięcy poległych żołnierzy, wszystkich, swoich i wroga. O zabitych zwierzętach, zbombardowanych miastach, o skazanej na zagładę ziemi”.

Dodano: 26-04-2018

Zarys historii Wałcza w latach 2005-2017

  Miasto Wałcz 23 kwietnia 2018 r. obchodzi 715 rocznicę uzyskania praw miejskich. Z tej okazji ukaże się I tom „Zarysu historii Wałcza w latach 2005-2017”, przygotowany pod redakcją dr. Bogusława Gałki. Opracowanie mające formę suplementu jest kontynuacją „Zarysu historii Wałcza w latach 1945-2005”. Publikacja licząca ok. 250 stron zostanie wydrukowana w nakładzie 500 egzemplarzy. Recenzentem książki jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Wiktor Endler, który odnotował: „(…) Tego typu opracowania wpisują się w modny trend publikacji regionalnych, które przybliżają mieszkańcom jak i czytelnikom problematykę rozwoju miasta nieznaną szerszemu ogółowi. Autorzy wykonali benedyktyńską pracę by zebrać materiały archiwalne, dokumenty, opracowania niepublikowane i przedstawić w formie syntetycznej dwanaście lat historii współczesnej miasta Wałcz (…)”.

  Autorami poszczególnych zagadnień są:

Bogusław Gałka – Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa w Wałczu w latach 2005-2017
Przemysław Bartosik – Religijność Wałczan w latach 2005-2017
Marian Bobelak – Zarys historii garnizonu wałeckiego w latach 2005-2017
Roman Gniot – Sport, turystyka i rekreacja w Wałczu w latach 2005-2017

Ze wstępu publikacji

  Utrwalanie oraz popularyzowanie przeszłości najbliższego otoczenia w tym miejsc zamieszkania oraz codziennego życia zawodowego jak i osobistego stanowi na ogół zadanie historyków czasami pasjonatów, co stanowi efekt ich sentymentu do miasta lub regionu z którego się wywodzą. Badania naukowe regionalistów i ich wyniki w postaci publikowanych artykułów, monografii, konferencji, sympozjów oraz sesji wyrażają nie tylko patriotyzm lokalny lecz przenoszone są na patriotyzm obejmujący całe społeczeństwo, tworząc więź ogólnonarodową – mającą wartość bezcenną gwarantującą przetrwanie w sytuacjach zagrożenia państwowości. W społeczeństwach wykazujących wysoki poziom zainteresowania przeszłością badania regionalne wkomponowane są w realizację polityki historycznej państwa. Ich cel sprowadza się do pozostawienia śladów aktywności zawodowej i pozazawodowej społeczności regionalnej oraz ich sumy w postaci osiągnięć całego narodu w określonym przedziale czasowym. Prezentowana monografia wpisuje się we wspomnianą politykę państwa i władz Miasta Wałcza w nurt zmierzający do wyeksponowania oraz utrwalenia osiągnięć społeczności wałeckiej w latach 2005-2017. Część pierwsza przybliża działalność placówek edukacyjnych, Kościołów, Garnizonu i ośrodków sportowych w Wałczu. Zawarte są w prezentowanych czterech tematach osiągnięcia nauczycieli, duchownych, wojskowych i sportowców wynikające z ich talentów oraz poprzedzone ogromnym wysiłkiem umysłowym jak i fizycznym niekiedy łączące się z wyrzeczeniami. Pierwsi przekazują wiedzę i wychowują, drudzy krzewią wiarę, trzeci przygotowują się do obrony Ojczyzny w sytuacji zagrożenia, czwarci rozsławiają Wałcz i Polskę. Wszyscy razem mają wielkie osiągnięcia, które wymagają utrwalenia w pamięci obecnego i przyszłego pokolenia. W innym przypadku wielki wysiłek wspomnianych grup zawodowych zostałby niedostrzeżony w wirze codziennego życia i ostatecznie zapomniany. Publikacja ta ma zapobiec tym zagrożeniom i stanowi uznanie dla prezentowanych grup zawodowych. Jej autorzy ukazali też instytucje i ich struktury organizacyjne, które są właściwie skonstruowane, co pozwala na efektywność wykonywanej pracy i w znacznym stopniu zapewnić systematyczny wzrost jej poziomu. W związku z tym dostrzec można w sprawnie działających w Wałczu instytucjach edukacyjnych, kościelnych, wojskowych i sportowych efektywne funkcjonowanie organów prowadzących, nadrzędnych i zarządzających. Wszystko to razem składa się na panoramę tworzącą wspólnotę gwarantującą trwanie i rozwój. Autorzy prezentowanych tematów kierowali się wolą ukazania stanu teraźniejszego i jego utrwalenia dla następnych pokoleń oraz podkreślenia osiągnięć w sferze niematerialnej efektów pracy części warstwy inteligenckiej Wałcza.
  W metodologii badań historycznych przyjmuje się założenie, że wzrost wiedzy o faktach przeszłości zależny jest od bogactwa informacji źródłowych w nich znajdujących się w różnego typu dokumentach i stanie ich zachowania. Te, z których autorzy korzystali nie budzą żadnych zastrzeżeń. Są one na ogół dostępne, chociaż nie zawsze zarchiwizowane. Zawierają potrzebne informacje pozwalające na dokonanie ich klasyfikacji pod względem przydatności merytorycznej do postawionego zadania. Piszący korzystali ze źródeł znajdujących się w następujących instytucjach: placówkach edukacyjnych, parafiach przy miejscowych kościołach, jednostkach wojskowych i klubach sportowych. Przygotowane teksty zostały wzbogacone informacjami z kronik i gazetek szkolnych, wywiadów, wspomnień, relacji oraz miejscowej prasy. W każdym z tych źródeł piszący usiłowali wydobyć nowe i ciekawsze wydarzenia oddające życie zawodowe i pozazawodowe społeczeństwa Wałcza. Ukazane fakty, zjawiska i procesy nie zawsze pokazane w pełnej okazałości są odzwierciedlaniem związków źródła z jego środowiskiem. W sumie prezentowane zagadnienia stanowią próbę przybliżenia społeczeństwu Wałcza spraw ważnych, których znaczenia w świetle osiągnięć w minionych latach nie można kwestionować i z tego powodu zasługują na utrwalenie z myślą o kolejnych pokoleniach.

Dodano: 11-04-2018

Kwartalnik "Wyklęci"

  Ukazał się najnowszy numer kwartalnika „Wyklęci”, w którym znalazł się m.in. artykuł dr. Przemysława Bartosika pt. „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wobec środowiska endeckiego w powiecie wałeckim w latach 1948-1954 (przyczynek do problematyki)”. Opracowanie liczące 276 stron można zamówić online, wydawnictwo Miles os. Kalinowe 21 lok. 89, 31-815 Kraków, www.wydawnictwomiles.pl

Dodano: 09-04-2018

Konferencja w Toruniu

  Dnia 21 marca 2018 r. prezes RTHZW Przemysław Bartosik wziął udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. "Marzec 1968 - etap w drodze do wolności".

Od prawej: prof. nadzw. dr hab. Patryk Pleskot oraz dr Przemysław Bartosik.

Dodano: 21-03-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: