Aktualności:

O znaczeniu badań regionalnych
  Podczas XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 17 września 2009 roku, prof. Andrzej Chwalba – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego słusznie stwierdził, iż po 1989 roku historycy odegrali istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu symbolicznego i historycznego. Niejednokrotnie bywali inicjatorami przywrócenia społecznej pamięci postaci i wydarzeń z historii regionalnej.
  Historycy pomagali w rozliczeniu się z przeszłością i w oddaniu sprawiedliwości ludziom, którzy na dobre imię i pamięć zasłużyli. Wzmacniali poczucie ciągłości dziejów oraz pomagali w zrozumieniu tego, co łączyło historię lokalną z ogólnonarodową. Nieraz wiązało się to z potrzebą wyjaśnienia tzw. białych, a w istocie czerwonych plam.
  Pojawia się pytanie: czy zawsze wystarczało historykom odwagi, determinacji i wiedzy, by zmierzyć się z narodowym czy obyczajowym tabu? W ciągu ostatnich 20 lat historycy, nauczyciele, bibliotekarze, dziennikarze, archiwiści, badacze amatorzy podejmowali z własnej inicjatywy trudne do opisania – prace na rzec kraju i społeczności lokalnych, szkół, bibliotek, muzeów, archiwów. Czynili to dla zachowania tradycji, budzenia poczucia dumy, zachowania dziedzictwa historycznego.
  W ramach Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej chcemy również przyczynić się do upowszechniania historii. Doskonaląc warsztat badawczy, przeprowadzamy wywiady oraz rozmowy ze świadkami dziejów. To jedna z inicjatyw, coraz bardziej popularna – bo potrzebna.
  Główny nacisk kładziemy na dokumentowanie historii wieku XX. Wydaje się, że jesteśmy wezwani do wystąpienia w roli sędziego, który oceni i wyważy dokonania i przewinienia osób żyjących w czasach PRL.
  Historykowi nie wolno się obrażać, ale też nie może zostać obojętny, gdy historię próbuje się podporządkowywać wykładni politycznej. Historyk nie może być bierny, skoncentrowany wyłącznie na swojej pracy zawodowej. Wręcz musi być aktywny, widząc, jak słabnie ranga historii w szkolnej edukacji.

Prezes RTHZW
Przemysław Bartosik
Dodano: 13-05-2010

Promocja wydawnictwa RTHZW

 

  W dniu 4 maja 2010 r. o godz. 17 w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się promocja książki pt. „STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZIEMI WAŁECKIEJ”. Organizatorem spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. W skład kolegium redakcyjnego weszli: Przemysław Bartosik – przewodniczący, Sebastian Ławniczak – sekretarz, Jacek Czaiński – zastępca przewodniczącego.
  Prezentowana publikacja to rocznik popularno-naukowy. W pierwszym numerze opracowania znalazło się 14 zagadnień o różnorodnej tematyce. Konstrukcja książki składa się z trzech zasadniczych działów: artykuły, materiały źródłowe i recenzje. Większość przygotowanych tekstów dotyczy wydarzeń z historii najnowszej po 1945 r. Publikacja liczy 159 stron.
   Na początku spotkania prezes RTHZW Przemysław Bartosik podziękował poszczególnym osobom (autorzy tekstów, wydawca, sponsorzy) za współpracę nad powstaniem wydawnictwa. Następnie sekretarz Towarzystwa Sebastian Ławniczak zaprezentował niniejsze opracowanie w formie wykładu, omawiając poszczególne zagadnienia przy pomocy prezentacji multimedialnej. Głos w dyskusji zabrali autorzy artykułów oraz zaproszeni goście. Spotkanie należy uznać za udane.
   W przyszłości Towarzystwo Regionalne zapowiada zorganizowanie kolejnych spotkań promocyjnych, zarówno pozycji indywidualnych jak i zbiorowych, powstałych pod patronatem RTHZW. Wydawcą książki jest Starostwo Powiatowe w Wałczu. Opracowanie można nabyć w Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury.


Dodano: 05-05-2010

Nowe wydawnictwo RTHZW


  Niebawem ukaże się nakładem Towarzystwa pierwszy numer periodyku popularno-naukowego pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej” pod redakcją Przemysława Bartosika. Zawartych w nim będzie wiele ciekawych artykułów i materiałów źródłowych:

ARTYKUŁY:

ROBERT KRASZCZUK – Grodzisko w Lubnie

WOJCIECH KULESZA – Górkowie i ich urzędy

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Śladami Hermana Hana w powiecie wałeckim

BEATA PATRZEK – Założenie i rozwój domu zakonnego Elżbietanek w Tucznie (1868–1945)

JACEK CZAIŃSKI – Sytuacja polityczna w powiecie wałeckim w roku 1946 w świetle sprawozdań sytuacyjnych Pełnomocnika Rządu R.P. na Obwód Wałcz

JERZY ROMANIUK – Kościół Prawosławny w Wałczu. Parafia Św. Trójcy

MAREK SYRNYK – Ukraińcy w powiecie wałeckim po roku 1947

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Tajna baza radziecka w okolicy Brzeźnicy Kolonii w świetle planów operacji „Wisła”

KAROLINA ĆWIEK – Wałcz jako przykład przemian, zachodzących w wyglądzie i tożsamości miasta na Ziemiach Zachodnich


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Ksiądz proboszcz Walerian Głowacz z Wałcza w dokumentach archiwalnych Diecezji Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej

SEBASTIAN ŁAWNICZAK – Kolektywizacja rolnictwa w powiecie wałeckim na przykładzie wałeckiej „Błyskawicy” z lat 1953-1954

SEBASTIAN ŁAWNICZAK – „Wałeckie Wiadomości Wyborcze” – Jednodniówka Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Wałczu z 1958 roku

SEBASTIAN ŁAWNICZAK – Ocena realizacji programu obchodów 40-lecia PRL na terenie Komitetu Miejskiego PZPR w Wałczu
Dodano: 20-04-2010

Dożywotnie członkostwo
  Z dumą zawiadamiamy, że sekretarz RTHZW p. Sebastian Ławniczak, mocą uchwały Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie z dnia 23.02.2010 r., został zatwierdzony jako członek dożywotni tejże instytucji.
Dodano: 23-03-2010

"Laur Powiatu Wałeckiego" - III edycja r. 2010

laur1

   W dniu 12 marca br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych nagród „Laur Powiatu Wałeckiego”. Miło mi donieść, że w dziedzinie "KULTURA" nominację do Lauru otrzymał za całokształt swojej dotychczasowej naukowej i publicystycznej twórczości kol. Przemysław Bartosik – obecny prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej. Równorzędną nagrodę otrzymał też członek RTHZW kol. Wojciech Olek - dyrektor Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu.
  Przemysław Bartosik pochwalić się już może ogromnym dorobkiem naukowym i publicystycznym. Od 1998 r. wydał 29 pozycji opracowań zwartych, z których ważniejsze to:
– „Dzieje Kornelówki” (2004)
– „Czas przełomu-rzecz o transformacji polityczno-ustrojowej w Wałczu po 1989 r.” (2005)
– „Dzieje wsi Szwecja nad Piławą” (2006)
– „Wałecka Solidarność nauczycielska w latach 1980-2005. Szkic historyczny z relacjami i wspomnieniami” (2007)
– „Dobino i Różewo-moja mała Ojczyzna” (2007)
– Dwa rozdziały do sześciotomowego „Zarysu historii Wałcza w latach 1945-2005” (2007)
– „Kampanie wyborcze na Ziemi Wałeckiej w latach 1952-1989” (2008)
– „Szkice do dziejów ziemi wałeckiej od czasów najdawniejszych do 1945 r.” (2010)

laur2


  Przemysław Bartosik w latach 2001-2010 napisał też i opublikował 152 artykuły prasowe poświęcone głównie historii ziemi wałeckiej, były to unikatowe, sensacyjne nieraz opracowania w kapitalny sposób uzupełniające wiedzę o naszym powiecie. Kompletna dotychczasowa całość bibliografii znajduje się na stronie internetowej RTHZW w zakładce: „Publikacje”.
  We wrześniu 2006 r. pod kierunkiem Przemysława Bartosika – bibliotekarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wałczu rozpoczął pracę zespół redakcyjny „Spojrzeń regionalnych”, do tej pory ukazały się cztery zeszyty tego opracowywanego przez uczniów ciekawego wydawnictwa regionalnego.

laur3


  Przez kilka lat Przemysław Bartosik był członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Wałcza, a w roku 2008 z jego inicjatywy powstało przyszkolne Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej skupiające dwudziestu sześciu członków.
  Obecnie Przemysław Bartosik wraz z dr Bogusławem Gałką pracuje nad publikacją pt. „Starostwo Powiatowe w Wałczu w latach 1945-2008. Organizacja. Funkcjonowanie. Kadry”. Pracuje też nad pracą doktorską. Prowadzi również wielokierunkowe badania źródłowe m.in. w archiwach w Koszalinie, Szczecinku, Pile i Poznaniu oraz w Oddziale IPN w Szczecinie.

laur4


Wojciech Kulesza
rzecznik RTHZW

Dodano: 14-03-2010

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: