Aktualności:

Święto Niepodległości
  Szanowni Państwo,

  W imieniu Instytutu Józefa Piłsudskiego i swoim własnym serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości Obchodów Święta Niepodległości w Wałczu.
  Nasz Instytut kontynuuje prace założonego w Warszawie w 1923 r. Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski. Głównym jego zadaniem jest zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi przez Józefa Piłsudskiego we wstępie do Wspomnień Legionowych „wyjaśnianie prawdy historycznej, niesfałszowanej”. Piłsudski stwierdzał „(...) z legionistami walczono nieraz zacięcie, i niestety zbyt często fałszowano to życie czy w dokumentach, czy w opowiadaniach i wszelkiej pisaninie dodatkami i przekręceniami, które w błąd mogą wprowadzić (...) przyszłych badaczy i historyków”.
  To zadanie Instytut realizuje poprzez gromadzenie i udostępnianie archiwaliów niepodległościowych z dziejów walki o wolność, z lat poprzedzających wybuch I wojny światowej, z czasu jej trwania i okresu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Instytut wydał wiele pozycji książkowych, broszur i druków ulotnych dokumentujących walkę o odzyskanie niepodległości i kluczową w niej rolę Józefa Piłsudskiego.
  Instytut w swojej działalności zabiega o to aby Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski – jeden z najwybitniejszych polityków XX wieku, twórca Niepodległego i Odrodzonego Państwa Polskiego – funkcjonował w świadomości Polaków jako legendarny dowódca Pierwszej Brygady, Wódz naczelny Wojska Polskiego i pogromca bolszewików w 1920 r.
  Długo czekaliśmy na rok 1918. Rzeczpospolita odzyskała autonomię dopiero po 123 latach zaborów. 11 listopada Rada Regencyjna, organ pełniący obowiązki głowy państwa w Królestwie Polskim, przekazała Józefowi Piłsudskiemu najpierw dowództwo nad wojskiem, a 3 dni później – po rozwiązaniu się - pełną władzę, ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Słusznie więc, dzień 11 listopada jest ustanowiony Świętem Państwowym.
  Niestety, nie będę mógł osobiście wziąć udziału w uroczystościach przez Państwa organizowanych i w związku z tym tą drogą przekazuję od Rady i Zarządu Instytutu Najlepsze Życzenia dla Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej i wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości.

Z poważaniem,

Mieczysław Stachiewicz
Prezes
Dodano: 11-11-2010

Spotkanie autorskie z p. Jarosławem Ciechanowiczem


  W dniu 3 listopada o godz. 16.30 w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie autorskie z p. Jarosławem Ciechanowiczem. Autor pochodzi z Marcinkowic k. Mirosławca, jest członkiem RTHZW.
  J. Ciechanowicz omówił zagadnienia związane z Wolną Prałaturą Pilską na Ziemi Tuczyńskiej w latach 1920-1927. Tematyka została przygotowana w oparciu o pracę magisterską, napisaną przez autora na Uniwersytecie Szczecińskim. Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Janusz Faryś. Tytuł pracy brzmi: "Przyczyny utworzenia i funkcjonowanie Wolnej Prałatury Pilskiej w latach 1920–1939".
  Autor przygotował prezentację multimedialną, ukazującą unikatowe zdjęcia oraz dokumenty źródłowe. Podczas dyskusji zaproszeni goście wskazali na wzrost autorytetu duchowieństwa w okresie międzywojennym. Pan Czesław Kloskowski, nawiązując do tematyki, wspomniał o mordach księży, dokonanych przez żołnierzy hitlerowskich w 1939 r.
  W przyszłości planowane jest wydanie pracy magisterskiej autorstwa J. Ciechanowicza w formie książkowej. Organizatorem spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej.

Dodano: 03-11-2010

Wrześniowe działania i inicjatywy RTHZW


  W dniu 8 września 2010 r. sekretarz Towarzystwa Sebastian Ławniczak uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wałczu, dotyczącym przygotowań do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. 10 września wziął z kolei udział w Zachodniopomorskiej Konferencji Inspektorów Budowlanych, zorganizowanej w COS w Wałczu. Tematem przewodnim były plany rekonstrukcji pałacu w Kłębowcu.
  Z okazji 71 rocznicy agresji ZSRR na Polskę, w dniu 17 września 2010 r. członkowie RTHZW wzięli udział we mszy św., która odbyła się w kościele p.w. św. Mikołaja w Wałczu. Następnie uczestniczyli w capstrzyku oraz złożyli wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego samego dnia prezes RTHZW Przemysław Bartosik i członek Towarzystwa Sławomir Klonowski spotkali się z byłym działaczem wałeckiej „Solidarności”, p. Leszkiem Katarzyńskim. Rozmowa dotyczyła m.in. inwigilacji p. L. Katarzyńskiego przez Służbę Bezpieczeństwa w Wałczu przed jego internowaniem oraz po zniesieniu stanu wojennego. W przyszłości planowane jest opracowanie źródeł na ten temat.
  18 września br. członkowie RTHZW wspólnie z Samorządem Uczniowskim działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu udali się na stary cmentarz komunalny, znajdujący się przy byłym Szpitalu Powiatowym w Wałczu. Celem wizyty była wstępna renowacja nagrobka byłego dyrektora wałeckiego gimnazjum w latach 1890-1921, dr. Johanna Stuhrmanna. Za jego kadencji od podstaw wzniesiono prawe skrzydło z piękną, utrzymaną w stylu późnego baroku aulą. Ściany auli zdobią do dziś medaliony wybitnych poetów i myślicieli.
  Młodzież uporządkowała teren, odtworzyła układ grobowca, odświeżyła napisy na płycie nagrobka oraz zapaliła znicz. Inicjatywę powzięto w związku ze zbliżającym się Zjazdem Absolwentów „Kazika”.
  Również w tym dniu członkowie Towarzystwa wspólnie z uczniami redagującymi opracowanie popularno-naukowe pt. „Spojrzenia Regionalne”, wyjechali do miejscowości Piecnik k. Mirosławca. Udokumentowano fotograficznie ruiny miejscowego pałacu, dawny młyn oraz zachowane dwa nagrobki znajdujące się w lesie w pobliżu jeziora. Pochowanymi są Max Willers oraz Otto Georg Krasemann (doktor medycyny, zmarł w 1943 r. nad Dnieprem). Planowane jest opracowanie broszurki historycznej o dziejach Piecnika i okolic.
  Trwają na bieżąco prace nad drugim numerem „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. W publikacji znajdą się m.in. takie zagadnienia:

• Jednostki pancerne 1 Armii Wojska Polskiego w walkach na ziemi wałeckiej w 1945 r.
• Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałczu w latach 1945-1956 (zarys problemu)
• Działalność Sióstr św. Elżbiety w Tucznie (1945-2003)
• Obrady XVII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wałczu w 1970 roku
• Dzieje Mirosławca na podstawie studium historyczno-urbanistycznego z 1964 roku
• Internat dla chłopców pod wezwaniem św. Józefa w Wałczu
• Kataster pruski o miejscowości Orla z 1773 roku
• Przekazanie mienia poniemieckiego władzom polskim przez Rosjan na terenie powiatu wałeckiego w 1945 roku
• Sprawa spłonięcia kościoła w Mielęcinie w 1949 roku


  Kolegium redakcyjne wydawnictwa zaprasza wszystkie chętne osoby do współpracy. Czekamy na kolejne materiały. Opracowanie zostanie wydane na przełomie styczeń/luty 2011 r. Termin składania tekstów upływa z końcem września 2010 r.
  Odbywają się również konsultacje tematyczne do kolejnego – piątego już wydania „Spojrzeń Regionalnych” – pracy zbiorowej wydawanej pod redakcją P. Bartosika. Opracowanie ukaże się w 2011 r.
  W trakcie korekty wydawniczej znajduje się opracowanie autorstwa Przemysława Bartosika i Bogusława Gałki pt. „Działalność władz samorządu powiatowego w Wałczu przed i po transformacji ustrojowej”. Książka ukaże się na jesieni 2010 r.
  Towarzystwo Regionalne planuje organizację kolejnych spotkań autorskich, których celem jest propagowanie dziejów ziemi wałeckiej. W zamierzeniach RTHZW jest również zorganizowanie konkursu dla szkół, prelekcji oraz konferencji popularno-naukowej z udziałem wybitnych historyków.
  Na zakończenie apel w sprawie 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”:

Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz w roku przyszłym 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej planuje opracowanie publikacji historycznej.
Towarzystwo zwraca się do byłych działaczy wałeckiej „Solidarności” oraz wszystkich mieszkańców powiatu wałeckiego chcących się podzielić swoimi wspomnieniami, jak również materiałami i zdjęciami z tamtego okresu o kontakt w tej sprawie.

Prezes RTHZW
Przemysław Bartosik

Dodano: 19-09-2010

Spotkanie autorskie z dr. Krzysztofem Bukowskim


  W dniu 21 czerwca 2010 r. o godz. 16.30 w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie autorskie z dr. Krzysztofem Bukowskim z Koszalina, który wygłosił referat pt. "Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałczu w latach 1945-1956". Autor ukazał genezę, organizację oraz funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa publicznego na terenie Wałcza, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i skali nadużyć popełnianych przez funkcjonariuszy UB.
  W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców Wałcza i okolic, którzy chętnie zabierali głos w dyskusji. Pod koniec spotkania można było nabyć książkę autorstwa dr. K. Bukowskiego pt. "Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na Środkowym Pomorzu w latach 1945-1956".

Dodano: 23-06-2010

Starostwo wałeckie w latach 1945-2010
 

  Trwają ostatnie prace nad publikacją pt. "Starostwo wałeckie w latach 1945-2010". Autorami książki są Przemysław Bartosik oraz Bogusław Gałka.
Dodano: 24-05-2010

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: