Aktualności:

30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

30 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO


W dniu 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Czołgami stłumiono marzenia o prawdziwej wolności i suwerenności. Stłumiono, ale nie zniszczono. Wprowadzeniu stanu wojennego towarzyszyły w pierwszych godzinach trzy akcje pod kryptonimami: „Azalia”, „Jodła” i „Klon”.

W tym roku obchodzimy 30–rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej prezentuje artykuł Przemysława Bartosika pt. „Sytuacja społeczno-polityczna w Człopie w okresie stanu wojennego (1981-83)”.

* * *

   W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) wprowadziły na terenie kraju stan wojenny. Internowano przywódców „Solidarności” (akcja o kryptonimie „Klon”) 1. Dnia 13 grudnia o godz. 6.00 przed mikrofonami Polskiego Radia przemówił generał armii, Wojciech Jaruzelski: „(…) Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią (…)” 2.
   Władzę w Polsce przejęła wówczas Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), jednak całą sytuację kontrolował sowiecki sztab generalny na czele z marszałkiem Wiktorem Kulikowem. Do złamania oporu społeczeństwa wykorzystano ok. 80 tys. żołnierzy oraz 30 tys. milicjantów. Atmosferę strachu podsycały restrykcyjne przepisy stanu wojennego: godzina milicyjna, zawieszenie wydawania prasy, militaryzacja głównych zakładów i gałęzi przemysłu, groźby więzienia oraz sądów wojskowych za strajki 3.
   Dnia 15 grudnia 1981 r. obradowała Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KMG PZPR) w Człopie. Na temat sytuacji w kraju wypowiedział się przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego (KW) PZPR w Pile: „(…) Społeczeństwu należy uświadomić, że w kraju jest wprowadzony stan wojenny, po to aby był ład i porządek – o to chodzi społeczeństwu, które jest już zmęczone istniejącym stanem rzeczy. (…) Naczelnicy otrzymają polecenie aby do końca b. roku skupić wszystkie zakontraktowane sztuki – skup należy rozpocząć już od dnia 26.12.1981 roku. Do akcji należy włączyć służbę rolną” 4.
  Sytuację społeczno-polityczną w gminie Człopa przedstawiło kilku miejscowych działaczy PZPR. Jeden z nich stwierdził, że wśród społeczeństwa widoczne było wysokie zdyscyplinowanie, przejawiające się m.in. 100% udziałem w dyżurach Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Z kolei inny członek partii wniósł krytyczne uwagi w stosunku do pracownika miejskiego Zakładu Stolarki Budowlanej, mającego się „niewłaściwie prowadzić”. Jego zachowanie miało mieć ujemny wpływ na atmosferę wśród załogi zakładu pracy. Sprawą zajęła się Milicja Obywatelska (MO) w Człopie 5.
  W dalszej części spotkania zapoznano się z „Instrukcją kierowania partią w warunkach ogłoszenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. Jednym z zgłoszonych wniosków było wprowadzenie całodobowych dyżurów w KMG PZPR, m.in. z udziałem I sekretarzy Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) 6.
  Na posiedzeniu Sekretariatu KMG PZPR (30 grudnia 1981 r.), I sekretarz KMG PZPR w Człopie przedstawił zakres nomenklatury oraz zasugerował kryteria oceny kadry. Według niego, pozytywnymi czynnikami było m.in. przygotowanie zawodowe, samodzielność i odwaga w podejmowaniu decyzji, postawa etyczno-moralna oraz ideowo-polityczna, rozumiana jako „czynna akceptacja zasad ustrojowych socjalizmu, polskiej racji stanu, sojuszu oraz przewodniej roli PZPR w społeczeństwie” 7. W dalszej części posiedzenia podjęto decyzję o skreśleniu z partii 26 osób, m.in. z Przelewic, Czaplic, Załomu, Golina i Człopy. Rozpatrzono również wnioski o przyjęcie nowych członków w poczet PZPR 8.
  O utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego (OKON) rozmawiano na wspólnym posiedzeniu Egzekutywy KMG PZPR oraz Komitetu Gminnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (KG ZSL) w Człopie w dniu 12 stycznia 1982 r. Powołano w tym celu grupę inicjatywną, która miała zająć się organizacją OKON-u. Na spotkaniu pojawiły się głosy, aby do Komitetu wprowadzać weteranów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) oraz członków ORMO. Należało eliminować ludzi chwiejnych. O sytuacji społeczno-politycznej w mieście i okolicy wypowiedział się I sekretarz KMG PZPR w Człopie. Zwrócił uwagę na konieczność dementowania plotek. Wspomniał również o odbudowie aktywu oraz autorytecie Wojska Polskiego. W dalszej części zajęto stanowisko w sprawie pomocy dla powodzian 9.
  Wkrótce doszło do założenia OKON-u. Komitet wydał odezwę do mieszkańców miasta i gminy oraz przyjął deklarację działania jako „siły patriotów i obywateli chcących nieść pomoc w trudnym okresie stanu wojennego” 10. W okresie od 15 do 23 stycznia 1982 r. KMG PZPR przeprowadził rozmowy z aktywistami Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), Ligi Kobiet (LK) oraz z aktywem rolnym. Z tym ostatnim w sprawie intensyfikacji skupu żywca i mleka. Zaplanowano wyeliminowanie kolejnych członków partii, jak czytamy w dokumencie, „o zmiennym obliczu, postawie destrukcyjnej, wprowadzających tezy skrajne w POP” 11.
  W dniu 2 marca 1982 r. obradowało Plenum KMG PZPR w Człopie, w obecności Komisarza Grupy Operacyjnej Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Rozmawiano m.in. o sprzedaży mięsa według przyjętego harmonogramu, iż „każdy zakład pracy miał wyznaczoną godzinę oraz dzień zakupu” oraz o sprzedaży obuwia dla osób, które ujęte były na listach. Uzgodniono, że dostawy towarów chodliwych będą sprzedawane w tym samym dniu o jednakowej godzinie 12.
  Podczas dyskusji nad działalnością KMG PZPR, jeden z członków partii wypowiedział się w następujący sposób: „Działacz partyjny – aktywista powinien być aktywny i czynny, który potrafi silnie oddziaływać w środowisku – efekty jego pracy muszą być widoczne. Każdy działacz partii musi dać przykład innym – jest to najlepsza propaganda” 13.
  W sprawie pracy z młodzieżą zgłoszono postulat, aby popularyzować historię ruchu robotniczego w Polsce, jak to określono, „w sposób bardzo jasny i konkretny – młodzież musi znać fakty prawdziwe – w ten sposób unikniemy zbędnych komentarzy i niepotrzebnych dyskusji” 14. Wiele propagandowych zwrotów można odnaleźć także w innych wypowiedziach osób uczestniczących w spotkaniu. Dotyczyły one m.in. dyscypliny w zakładach pracy.
  W omawianym okresie skreślono z partii 26 osób, 3 zostały wydalone. Przyczyną wydaleń były wykroczenia gospodarcze i etyczno-moralne oraz kradzież mienia społecznego, m.in. w zakładzie „STOLBUD” 15.
  W marcu i kwietniu 1982 r. odbywały się w gminie Człopa zebrania na temat projektu deklaracji ideowo-programowej pt. „O co walczymy, dokąd zmierzamy” 16. Uwagi z zebrań zostały zgrupowane w dwa działy: wewnątrzpartyjny i społeczno-gospodarczy. W dziale wewnątrzpartyjnym zgromadzono 10 postulatów o następujących treściach, np. „Oportunizm wyrządził duże szkody w partii, obecnie należy z nim walczyć (…)”, „Kler posiada dużo swobód – jego działania będą stanowić dużą przeszkodę w konsolidacji sił partii”, „Rozliczyć poprzednią ekipę Gierek-Jaroszewicz, za długo to już trwa” 17. W dziale społeczno-gospodarczym odnotowano natomiast, np. „Płace każdemu według pracy – należy zweryfikować taryfikatory płac pod kątem motywacji dla dobrej i wydajnej pracy”, „W zakresie sprawiedliwości społecznej należy uporządkować emerytury i renty ze starego portfela i zbliżyć je do stanu aktualnego”, „Produkty odpadowe z produkcji podstawowej zakładów pracy – powinny stanowić znaczną bazę surowcową na rzecz wytwarzania artykułów na rynek. Za marnotrawstwo tych surowców powinno wyciągnąć się sankcje” 18.
  Dnia 21 czerwca 1982 r. członkowie Plenum KMG PZPR w Człopie przyjęli referat na temat „Informacji o realizacji Uchwały KW PZPR w Pile, w sprawie zadań instancji i organizacji partyjnych w warunkach stanu wojennego z dnia 30.01.1982 roku” 19. Plenum zobowiązało POP/OOP, jak następuje:
„I. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNEGO UMOCNIENIA PARTII, OCZYSZCZENIA ICH SZEREGÓW I PODNIESIENIA SPRAWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OGNIW POP/OOP DO:
1. Dalszego kontynuowania indywidualnych rozmów i rozliczania członków nie wywiązujących się z obowiązków statutowych.
2. Rozbudowania obecnego aktywu POP/OOP – głównie o ludzi młodych i zdolnych, którzy zawsze zajmowali postawę polityczną – zgodnie z zasadami socjalizmu i leninizmu.
3. Szerszego stosowania praktyki odbywania dobrze przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie zebrań otwartych, których zasadniczym celem byłoby pozyskiwanie bezpartyjnych dla programu partii poprzez omawianie i rozwiązywanie problemów tak ekonomicznych, społecznych i socjalnych dotyczących własnego środowiska.
4. W pracy partyjnej POP/OOP winny dążyć do pełnego wykonywania przez członków PZPR Uchwał i poleceń instancji nadrzędnych, przestrzegając zasad demokracji wewnątrzpartyjnej.
II. W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA IDEOWO-POLITYCZNEGO, JEDNOŚCI PARTII I ROZWIJANIA SZEROKIEJ DZIAŁALNOŚCI IDEOLOGICZNO-PROPAGANDOWEJ POP/OOP WINNY:
1. Na bieżąco przekazywać informacje społeczno-polityczne za pośrednictwem powołanych łączników POP z instancją – podawać przykłady przedsięwzięć i inicjatyw własnych POP/OOP – dotyczących pracy partyjnej i społeczno-gospodarczej.
2. Zapewnić członkom partii lepszy dostęp materiałów informacyjno-propagandowych.
3. Skuteczniej niż dotychczas wykorzystywać grupy partyjne w POP/OOP.
4. Wznowić działalność WUML20 na bazie istniejącego Ośrodka pracy Ideowo-Wychowawczej przy KMG PZPR w Człopie w okresie wrzesień-październik.
III. W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH DO WYJŚCIA Z KRYZYSU GOSPODARCZEGO:
1. POP dokonają oceny (okresowej) realizacji „Zakresu przedsięwzięć zmierzających do pokonywania trudności gospodarczych w zakładzie pracy” – na zebraniach otwartych.
IV. W ZAKRESIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ:
1. Wszystkie POP/OOP, w których środowisku działają – funkcjonują organizacje młodzieżowe winny udzielić im pomocy. W zakładach pracy, w których organizacje nie istnieją powinno się dążyć do ich reaktywowania.
2. Wspierać inicjatywy młodzieży w zakresie uruchamiania produkcji rynkowej.
3. W zakładach Nadleśnictwo Człopa, PGR, GS, ZSB, ZPD i PZZ odbyć spotkania kierownictwa zakładu pracy i aktywu społeczno-politycznego Miasta i Gminy Człopa z młodzieżą.
4. Wprowadzać różne formy szkolenia politycznego w organizacjach młodzieżowych.
5. Dokonywać przesunięć na stanowiskach pracy w związku z przechodzeniem pracowników na emeryturę. Proponować w szerszym zakresie kierownictwu zakładów pracy obejmowanie stanowisk kierowniczych przez młodzież.
6. Szkolne POP – winny wzmóc:
a) odpowiedzialność za całokształt procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez dokonywanie systematycznej oceny sytuacji w szkole,
b) określić indywidualne zadania partyjne – zwłaszcza nauczycielom przedmiotów humanistycznych,
c) inicjować profilaktyczne działania wychowawcze, które zapobiegną destrukcyjnym wpływom na młodzież – wykorzystując w większym stopniu aktyw partyjny, działaczy ZBOWiD oraz pierwszych osadników.
7. W środowisku kultury winno się:
a) wpływać na dobór treści i repertuaru imprez i innych form pracy społeczno-kulturalnej – służących skupieniu społeczeństwa w tym młodzieży wokół programu WRON.
b) inspirować udzielanie pomocy instruktażowej w Klubach Rolnika i Świetlicach wiejskich” 21.
   W dniu 23 lipca 1982 r. odbyła się w Człopie narada z kierownikami i dyrektorami zakładów pracy, na której omówiono „Miejsko-Gminny Plan usunięcia niedociągnięć wynikających z kontroli Inspekcji Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)” 22. Zgodnie z zaleceniami Wojewody Pilskiego z dnia 2 sierpnia 1982 r., decyzją Nr 13/82 Naczelnika Miasta i Gminy w Człopie z dnia 5 sierpnia 1982 r., powołano miejsko-gminny zespół do przeprowadzenia kontroli realizacji ustaleń wynikających z Inspekcji MON. W skład zespołu wchodziło 15 osób. Skontrolowano m.in. zabezpieczenie obiektów (Nadleśnictwo, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) przed włamaniem, wprowadzenie dań mlecznych i sprzedaży wyrobów garmażeryjnych w restauracji „Dzierżykraj”, jakość wyrobów masarskich oraz stan sanitarno-porządkowy. Pewne niedociągnięcia stwierdzono m.in. w Zakładzie Rolnym w Dłusku, który nie podjął działań zapobiegających wyciekaniu nieczystości z budynków PGR w Szczuczarzu na szosę Wałcz-Gorzów Wlkp. Odnotowano także brak informacji o siedzibie biblioteki, znajdującej się w Klubie Rolnika w Wołowych Lasach 23.
   W zakresie usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, przeprowadzone zostały kontrole przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Grupy Operacyjnej MON. Jak wynika, najwięcej problemów w pracy Urzędu stwarzały młode mężatki, „którym z obowiązującymi przepisami prawa przysługiwały urlopy macierzyńskie i wychowawcze oraz opieka nad dziećmi” 24. W zakresie handlu kontrole wykazały brak asortymentu artykułów mleczarskich w serach białych, twardych oraz topionych. Do nieestetycznego wyglądu zaliczono sklep z szyldem „Obuwie”, w którym sprzedawane były artykuły chemiczne. Zły stan sanitarny oraz bałagan na zapleczu stwierdzono natomiast w sklepie spożywczym w Mielęcinie. Odnotowano także złą jakość pieczywa oraz kiepską jakość wędlin. Po rozmowie z kierownikiem masarni w Człopie sytuacja uległa pewnej poprawie 25.
  W zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej stwierdzono m.in. brak ginekologa oraz pielęgniarki środowiskowej w gminie. W zakresie porządku i bezpieczeństwa skontrolowano Gminną Spółdzielnię, Zakład Stolarki Budowlanej oraz Zakład Przemysłu Drzewnego. Na temat Zakładu Stolarki Budowlanej zanotowano: „Biuro oraz pomieszczenia są należycie zabezpieczone – znajdują się na terenie zakładu. Każde z nich posiada odpowiednie zamknięcie. Teren całego zakładu jest ogrodzony, a przy bramie wejściowej znajduje się pomieszczenie dozorcy, który kontroluje każde wejście na teren biura i zakładu i wyjścia. Dokumentacja zabezpieczona jest właściwie. Wszystkie szafy i biurka posiadają zamki patentowe. Drzwi wyjściowe są zamykane, klucze przechowywane są u dozorcy w specjalnie przygotowanej do tego celu gablocie. Kasa zabezpieczona. Maszyna do pisania każdorazowo do pracy zamykana na kłódkę. Dozorca prowadzi książkę wjazdów i wyjazdów pojazdów, a także książkę osób wchodzących na zakład i wychodzących z zakładu. Dozorcy posiadają szczegółowe zakresy czynności. Jeden egzemplarz tego zakresu czynności jest wywieszony w portierni gdzie przebywa dozorca. Dozorcy prowadzą także zeszyt przyjęcia i zdania służby. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu jest dobre – istnieje przy zakładzie jednostka OSP wyposażona w motopompę i inny sprzęt p. poż.” 26.
  W sierpniu 1982 r. skontrolowano również punkty propagandowe w mieście. Z niewyjaśnionych przyczyn likwidacji uległo 5 planszy, wzniesionych w 1980 r. Zachowało się jednak kilkanaście o następującej treści: „Światu pokój – szczęście dzieciom”, „PZPR – partią klasy robotniczej, partią narodu”, „Widzieć szerzej patrzeć dalej podstawą obywatelskiej świadomości”, „Budujmy na fundamencie najlepszych cech naszego narodu – patriotyzm, rzetelność, pracowitość, ambicję”, „Patriotyczna jedność narodu podstawą naszych osiągnięć”, „Pod wodzą partii dokonaliśmy wielkiego dzieła odbudowy kraju”, „Klasa robotnicza gwarantem socjalistycznej odnowy”, „Wysoka wydajność pracy, gospodarność i oszczędność to klucz do dobrobytu narodu”, „Socjalistyczne państwo najcenniejszym dobrem narodu polskiego”, „Hasło ojczyzna – odzew praca”, „Chwała ludziom dobrej roboty” 27.
  Dnia 30 sierpnia 1982 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki rolnej. Do zaleceń pokontrolnych zaliczono m.in. wyjaśnienie sprawy nie zagospodarowanych 15 ha gruntów w Drzonowie. Kolejne kontrole odbyły się w dniach 4-9 listopada oraz 26-27 listopada 1982 r. Lustrowano działania na odcinku funkcjonowania urzędu, oświaty, kultury oraz handlu i usług 28.
  W okresie stanu wojennego, KMG PZPR systematycznie kontrolował stan organizacyjny partii w mieście i gminie. W grudniu 1982 r. do PZPR należało 345 osób. Szczegółowy raport przedstawił I sekretarz KMG PZPR w Człopie 29.
  W dniu 10 marca 1983 r. odbyły się kolejne obrady Plenum KMG PZPR w Człopie. W spotkaniu uczestniczył m.in. kierownik Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej (ROPP) w Wałczu. Zebrani zapoznali się z referatem Egzekutywy nt. „Oceny skuteczności działań na rzecz stabilizacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego w świetle Uchwały VIII Plenum KC PZPR” 30. Podczas dyskusji wyjaśniano problematykę związaną z programem antyinflacyjnym. W dalszej części spotkania jeden z działaczy stwierdził: „(…) przesadzamy z młodzieżą, doprowadziliśmy do tego, że obecnie ze strony młodzieży słyszymy same żądania” 31. Na zakończenie zapoznano się z treścią Uchwały, którą przyjęto jednogłośnie 32.
  Stan wojenny zniesiono 21 lipca 1983 r.

Przemysław Bartosik

1 Solidarność Pilska w podziemiu 1981-1989, red. J. Wąsowicz SDB, Piła 2006, s. 11.
2 A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983, Warszawa 2009, s. 55.
3 Komunizm w Polsce. Zdrada. Zbrodnia. Zakłamanie. Zniewolenie, red. M. Kuś, Kraków 2005, s. 342.
4 AP Poznań. Oddz. Piła. KMG PZPR w Człopie, sygn. 269/18, k. 122. Protokół Nr 25/81 posiedzenia Egzekutywy KMG PZPR w Człopie z 15 grudnia 1981 r.
5 Tamże.
6 Tamże, k. 123.
7 Tamże, k. 127-129. Protokół z posiedzenia Sekretariatu KMG PZPR w Człopie z 30 grudnia 1981 r.
8 Tamże, k. 128-129.
9 Tamże, k. 130-131. Protokół Nr 27/82 wspólnego posiedzenia Egzekutywy KMG PZPR i Gminnego Komitetu ZSL w Człopie z 12 stycznia 1982 r.
10 Tamże, k. 138. Analiza pracy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Człopie za okres od dnia 13.12.1981-26.01.1982 z 29 stycznia      1982 r.
11 Tamże, k. 138-139.
12 Tamże, sygn. 269/9, k. 73-74. Protokół Nr 4/82 obrad Plenum KMG PZPR w Człopie odbytego w dniu 2 marca 1982 r.
13 Tamże, k. 74.
14 Tamże.
15 Tamże, k. 77-78. Analiza działalności Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Człopie za okres od dnia 13.12.1981-01.03.1982 r.
16 Tamże, k. 97. Ocena przebiegu zebrań odbytych na terenie KMG PZPR Człopa na temat projektu deklaracji ideowo-programowej „O co walczymy, dokąd zmierzamy” z 22 kwietnia 1982 r.
17 Tamże, k. 99-100.
18 Tamże, k. 100.
19 Tamże, k. 120-122. Uchwała Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Człopie z 21 czerwca 1982 r.
20 Wieczorowy Uniwersytet Marksistowsko-Leninowski [przyp. P. B.].
21 Tamże, k. 122.
22 Tamże, sygn. 269/18, k. 227. Informacja o realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu usunięcia niedociągnięć wynikających z kontroli Inspekcji Sił Zbrojnych MON.
23 Tamże, k. 228.
24 Tamże, k. 229.
25 Tamże, k. 231-232.
26 Tamże, k. 236-237.
27 Tamże, k. 209. Ocena stanu propagandy wizualnej na ternie miasta i zakładów pracy z 5 sierpnia 1982 r.
28 Tamże, sygn. 269/19, k. 11-13. Informacja na temat: „Co zrobiono na terenie MiG Człopa w zakresie usuwania niedociągnięć ujawnionych w toku kontroli i rekontroli JSZ”.
29 Tamże, k. 3. Raport o stanie partii w środowisku Człopa z 20 grudnia 1982 r.
30 Tamże, k. 151. Protokół Nr 10/83 obrad Plenum KMG PZPR w Człopie odbytego w dniu 10 marca 1983 r.
31 Tamże, k. 152.
32 Tamże.
Dodano: 01-12-2011

Prace nad "Studiami"
  Trwają prace nad 3 numerem "Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej". W opracowaniu znajdzie się 14 artykułów. Publikacja będzie liczyła ok. 200 stron.
Dodano: 15-11-2011

Prace nad dziejami Tuczna


  Trwają prace nad opracowaniem popularno-naukowym pt. "Z kart dziejów Tuczna i Ziemi Tuczyńskiej".
Dodano: 12-11-2011

Nowy członek RTHZW
  Miło nam poinformować, że nowym członkiem RTHZW została p. Anna Korzeniewska - doktor nauk ekonomicznych. Dr A. Korzeniewska jest wykładowcą i pracownikiem naukowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Nowa członkini Towarzystwa będzie uczestniczyć m.in. w pracach sekcji "Historii najnowszej po 1945 r.".
Dodano: 20-10-2011

Promocja książki pt. "Ziemia Zapomniana"


  W dniu 21 września 2011 r. o godz. 17 w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się promocja książki autorstwa Roberta Kraszczuka pt. "Ziemia Zapomniana. Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze". Organizatorem spotkania było Bractwo Rycerzy Bezimiennych oraz Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. Robert Kraszczuk jest prezesem i współzałożycielem Bractwa Rycerzy Bezimiennych - Drużyny Wojów Grodu Wałcz.
  W przedmowie do książki, prof. dr hab. Andrzej Kokowski napisał: "...Zaangażowanie Autora w dzieło jest ogromne: odwiedzał stanowiska i dokumentował ich obecny stan zachowania, docierał do kolekcji prywatnych, zbierał informacje o znaleziskach o jakich nie wiedzieli muzealnicy... Książka będzie z całą pewnością ważną pozycją w bibliotece nie tylko regionalistów, ale również naukowców...".
  Patronat medialny nad spotkaniem objęła m.in. telewizja ASTA z Piły. W promocji publikacji wzięło udział wielu mieszkańców Wałcza, w tym członkowie RTHZW z prezesem Przemysławem Bartosikiem oraz sekretarzem Towarzystwa Jarosławem Ciechanowiczem. Opracowanie będzie można nabyć m.in. w Muzeum Ziemi Wałeckiej.

Dodano: 22-09-2011

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: