Aktualności:

Z wizytą w Londynie


  W dniu 9 marca 2012 r. prezes RTHZW Przemysław Bartosik przebywał w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Instytut powstał 2 maja 1945 r. jako Instytut Historyczny im. gen. Władysława Sikorskiego. Przejęto archiwa oraz pamiątki po gen. W. Sikorskim, przekazane przez wdowę p. Helenę Sikorską. Od 1960 r. rozpoczęto prace nad połączeniem Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego z Polskim Ośrodkiem Naukowym. Obecna nazwa Instytutu obowiązuje od 1964 r.
  Celem wizyty było przeprowadzenie kwerendy źródłowej nt. powojennych losów jeńców wojennych przebywających w latach 1940-1945 w Oflagu II D Gross Born-Westfalenhof (Kłomino). Był to obóz przejściowy znajdujący się na terenie ziemi wałeckiej. W 1944 r. przebywało w obozie ponad 5 tys. Polaków.


Dodano: 13-03-2012

Promocja książki


 
W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 16³º w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się promocja 3 numeru opracowania pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Prezes RTHZW Przemysław Bartosik oraz sekretarz Jarosław Ciechanowicz podziękowali za współpracę poszczególnym osobom zaangażowanym w przygotowanie wydawnictwa. Prezentacji periodyku dokonał członek Towarzystwa Jarosław Lemański. Wydawcą książki jest Starostwo Powiatowe w Wałczu. Publikację wydrukowano w nakładzie 300 egzemplarzy.


ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Katalog zbiorów ziemi wałeckiej i okolic. Epoka kamienia (cz. I)

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Drukarstwo niemieckie na ziemi wałeckiej do   1945 r.

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Walki o Wałcz w 1945 roku

BEATA PATRZEK – Peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu (1962 r.)

WOJCIECH KULESZA – Inwigilacja środowiska wałeckiej kultury przez aparat służby bezpieczeństwa PRL

WAWRZYNIEC TARKA – Przejęcie majątku PZPR po 1989 roku na terenie powiatu wałeckiego

BOGUSŁAW GAŁKA – Wkład Starostwa Powiatowego w Wałczu w rozwój i zarządzanie turystyką w powiecie wałeckim w latach 1998-2010

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Donosy agenta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałczu o pseudonimie „Henryk” z 1947 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Wizytacje w Państwowym Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Wałczu z 1947 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Uroczystości 1 maja na terenie powiatu wałeckiego w 1948 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawozdanie starosty wałeckiego Jana Rożeńskiego za I kwartał 1949 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Uroczystości żałobne na terenie powiatu wałeckiego związane ze śmiercią Józefa Stalina w 1953 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Problemy wałeckiego rolnictwa w okresie bierutowskim na podstawie „Wiadomości Wałeckich”

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA – Sławomir Klonowski, Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” w Wałczu w latach 1980-1989, Wałcz 2009. - s. 116


Dodano: 24-02-2012

Już wkrótce...

Już wkrótce !!!

Dodano: 19-01-2012

W sprawie lokacji Mirosławca
  W tygodniku regionalnym pt. "Fakty Wałeckie" nr 2 (165) z dn. 10 stycznia 2012 r. ukazało się pismo RTHZW o następującej treści:

Rada Miasta w Mirosławcu
Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec


Szanowni Państwo,

   Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej działa na terenie powiatu wałeckiego już od kilku lat. Obok celów statutowych związanych z propagowaniem i popularyzacją historii pojezierza wałeckiego znajdują się działania wyjaśniające oraz badania nad dziejami regionu.
   Zwracamy się do Państwa z prośbą - i jednocześnie propozycją - powtórnego przeanalizowania uchwały Rady Miasta z roku 2002, dotyczącej planów pracy Rady Miejskiej na rok 2003, zawierającej program przygotowania obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Mirosławcowi. Prosimy o zwrócenie uwagi na argumentację merytorycznego uzasadnienia wyboru właśnie roku 2003, jako datę nadania praw miejskich (lokacji).
   Po głębokiej weryfikacji wszelkich dostępnych publikacji historycznych przez nasz zespół, pragniemy poinformować Państwa, że występują duże wątpliwości, czy decyzja o wyznaczeniu wspomnianych uroczystości 700–lecia na rok 2003 była słuszna.
   Pragniemy podać Państwu kilka argumentów do przemyślenia i przedyskutowania, świadczących (naszym zdaniem) o błędnej decyzji i błędnym toku rozumowania. Trudno tu przesądzić, który z przykładów jest najważniejszy i niesie z sobą 100 procentową pewność, że jest to prawda.

1. Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach Mirosławca były obchody 600–lecia miasta, a więc nadania praw miejskich. Odbyły się w roku 1914! Przy tej okazji ukazała się publikacja dotycząca dziejów Mirosławca autorstwa Ernesta Berga (Geschichte der Stadt Märkisch Friedland – Märkisch Friedland 1914) – Niemcy posiadali znacznie bogatsze materiały źródłowe niż współcześni polscy badacze.
2. Mirosławiec wymieniony został w przywileju wystawionym 2 lutego 1314 roku przez Henryka i Jana z rodu Wedlów (przywilej miasta Mirosławca z roku 1314, zamieszczony (w:) Historia kościoła parafialnego w Wałczu – spisana na podstawie prawdziwych dokumentów i wiarygodnych autorów przez Jana Ignacego Bocheńskiego proboszcza wałeckiego w roku 1790, red. L. Bąk, Wałcz 2002, s. 132–133). Informacje o przywileju znajdują się również w bardzo wiarygodnym źródle: „Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski”, t. III, wyd. J. Zakrzewski, Poznań 1877–1881.
3. Antoni Czachorowski (jeden z ważniejszych historyków zajmujących się problematyką średniowiecza), w swej publikacji pt. ,,Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319–1373” podaje, że: ,,W dniu 2 II 1314 roku bracia Henryk i Jan von Wedel wystawili przywilej lokacyjny dla Mirosławca…”. Autor powołuje się na materiał źródłowy autorstwa członka rodziny von Wedel pt. ,,Urkundenbuch zur Geschichte des Schlossgesessenen Geschlechtes der Grafen und Herren v. Wedel”, wyd. H.F.P. v. Wedel. Bd. 2-4, Leipzig 1888–1891.

   Podane powyżej przykłady (jest ich znacznie więcej) argumentują rok 1314 jako właściwy dla określania lokacji miasta Mirosławiec. Co prawda w ,,Historii powiatu wałeckiego w zarysie” autorstwa Z. Borasa, R. Walczaka, A. Wędzkiego, (Poznań 1961) napisano: ,,(...) w roku 1314 Mirosławiec był już miastem, lokacja zatem musiała przypaść na lata poprzedzające rok 1314. Istnieje przypuszczenie, że mogło to nastąpić już w roku 1303…(...), przywilej lokacyjny Mirosławca nie dotrwał do naszych czasów”. Nie wiadomo jednak, na jakiej podstawie autorzy ,,Historii powiatu wałeckiego” przypuszczają, że rok 1303 może stanowić datę założenia Mirosławca.
   Idąc tym tokiem rozumowania można wyznaczyć kilka innych pośrednich dat dla lokowania Mirosławca, np. rok 1300, 1295, 1290, lub jeszcze wcześniej, gdyż pod tymi datami pojawia się nazwa miasta w źródłach. Byłaby to jednak tylko kolejna hipoteza i spekulacja.
   Dobrym przykładem, dla porównania, może być pobliskie miasto Człopa. Władze tego grodu przyjęły datę lokacji na rok 1245, gdyż Człopa po raz pierwszy pojawia się w dokumencie stanowiącym kolejne potwierdzenie aktu darowizny z roku 1245. Dokument wystawiony został przez księcia Bolesława Wstydliwego dla Sędziwoja z Czarnkowa (źródło znajduje się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie). Człopa była miastem zapewne wcześniej, jednak nie posiadano dokumentu na potwierdzenie tego faktu. W ten sposób w 1995 roku obchodzono w Człopie 750–lecie nadania praw miejskich.
   Uroczystości tak ważne dla poszczególnych gmin naszego regionu powinny opierać się na solidnych podstawach historycznych. Prosimy o przeanalizowanie przedstawionych materiałów i podjęcie właściwej decyzji. Według naszej oceny właściwą datą do podjęcia działań związanych z obchodami 700–lecia nadania praw miejskich miastu Mirosławiec będzie rok 2014.

Prezes RTHZW
Przemysław Bartosik

Sekretarz RTHZW
Jarosław Ciechanowicz

Dodano: 10-01-2012

Apel ws. rocznicy stanu wojennego

30 rocznica stanu wojennego


  Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej (RTHZW) zwraca się do wszystkich mieszkańców powiatu wałeckiego z prośbą o kontakt, w celu podzielenia się swoimi wspomnieniami, jak również zdjęciami oraz innymi materiałami z tamtego okresu.
  W związku z licznymi mechanizmami fałszowania historii, RTHZW powyższy apel kieruje zwłaszcza do byłych działaczy wałeckiej „Solidarności”, m.in. o wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej o autolustrację oraz udostępnienie materiałów na temat swojej działalności w strukturach związkowych.

Przemysław Bartosik
Prezes RTHZW
Dodano: 12-12-2011

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: