Aktualności:

Konferencja Historyczna w Człopie

  Dnia 3 czerwca 2013 r. w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyła się Konferencja Historyczna. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał burmistrz Człopy, Zdzisław Kmieć. Przybyłych gości powitał kierownik P-NCKiS Sebastian Tymecki. W konferencji wzięli udział członkowie Towarzystwa Regionalnego, mgr Wawrzyniec Tarka oraz mgr Piotr Starzyński. Pierwszy referat pt. „Najstarsze miasta i zamki ziemi wałeckiej w tym „Góra Burmistrzowska” jako miejsce powstania Kolegium Jezuickiego w Wałczu” wygłosił prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik. Tematyka referatu dotyczyła m.in. lokacji Człopy, Mirosławca i Wałcza. Na projektorze zaprezentowano liczne dokumenty archiwalne oraz materiały fotograficzne.
  Kolejne referaty przedstawili: Aloys Manthey „Życie społeczne powiatu wałeckiego przed 1945 rokiem na przykładzie okolic Gostomii”, Sebastian Tymecki „Działalność Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu jako pomost do współpracy dwóch narodów”, Hans Hoffmann „Człopa oczami małego chłopca”, Jerzy Bekker „Kierunki przemian ustrojowych w Polsce i w Niemczech po roku 1945” oraz Franz Köhn „Wałcz jaki pamiętam”.
  Po przerwie obiadowej rozpoczęły się rozmowy kuluarowe. Podczas dyskusji analizowano liczne fotografie dawnej Człopy, wiele pytań pojawiło się przy prezentacji niemieckiego planu miasta. W pamięci byłej mieszkanki Schloppe utkwił obraz procesji Bożego Ciała, odbywającej się co roku wokół nie istniejącego kościoła p.w. św. Wojciecha. Byli mieszkańcy wspomnieli również o zniszczeniu synagogi żydowskiej, znajdującej się do 1938 r. w okolicy kościoła ewangelickiego.
  Konferencja trwała 6 godzin. Uczestniczyło w niej ok. 70 osób. Planowane jest wydanie publikacji, dostępny będzie również materiał filmowy z całej konferencji.

Dodano: 07-06-2013

Z przeszłości Ziemi Człopiańskiej
 

  Ukazała się najnowsza publikacja historyczna o Ziemi Człopiańskiej autorstwa dr. Przemysława Bartosika. Książka liczy 192 strony, została wydrukowana w Zakładzie Poligraficznym w Pile w nakładzie 500 egzemplarzy. Wydawcą jest Miasto i Gmina Człopa.
  W przedmowie burmistrza Człopy, Zdzisława Kmiecia, czytamy: „Książka Przemysława Bartosika prezentuje wybrane zagadnienia „Z przeszłości Ziemi Człopiańskiej” – regionu atrakcyjnego pod względem historycznym i turystycznym. Przedstawiono losy mieszkańców naszego miasta i okolic głównie w czasach najnowszych. Ukazano trudne kwestie, zarówno z okresu II wojny światowej jak i komunistycznego. (…) Staramy się podejmować różnego rodzaju przedsięwzięcia promocyjne naszego regionu. Pojawiające się w ostatnim czasie opracowania są tego doskonałym przykładem. Wydawnictwa pozwolą wzbogacić skromne jak dotąd piśmiennictwo o Człopie”.
  Zdaniem dr. Przemysława Bartosika „warto pokusić się w przyszłości o kolejne odsłony tematyczne dla omawianego obszaru badawczego po II wojnie światowej. Szczegółowe przebadanie życia społeczno-politycznego, kulturalnego czy gospodarczego mieszkańców Człopy i Ziemi Człopiańskiej w latach 1945-1989 zasługuje bez wątpienia na szczególną uwagę. Brakuje syntez o działalności miejsko-gminnego samorządu, partii politycznych, organizacji młodzieżowych, społeczno-zawodowych, instytucji oświatowo-kulturalnych oraz kościelnych. Osobnego potraktowania wymagają zagadnienia gospodarcze”.
  Autor przeprowadził kwerendy źródłowe m.in. w Archiwum Państwowym w Szczecinku i Pile oraz Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, Szczecinie i Poznaniu. Zebrał unikatowe dokumenty oraz materiał fotograficzny, który okazał się bardzo przydatny przy omawianiu poszczególnych problemów.
  Publikacja ma charakter popularnonaukowy, składa się ze wstępu oraz 5 działów. Tworzą je artykuły, materiały źródłowe, miejsca, ciekawostki oraz aneks, który zatytułowano „Śladami przeszłości”.
Artykuły: Sprawa Jana Peplińskiego i Franciszka Wleklika, Życie społeczno-polityczne w Człopie po II wojnie światowej (cz. II), Przypadek konfidenta „Drzewo”, „Wrogi element” na Ziemi Człopiańskiej w okresie „bierutowsko-stalinowskim” w świetle raportów Urzędu Bezpieczeństwa (przyczynek do problematyki), Wybrane problemy z życia religijnego Ziemi Człopiańskiej w PRL-u, Działalność sołtysów na Ziemi Człopiańskiej w latach 60/70. XX w., Wybrane wydarzenia społeczno-polityczne w Człopie w latach 1977-1988.
Materiały źródłowe: Przywilej Wincentego Czarnkowskiego - dziedzica Czarnkowa i Człopy z 1412 r., Ziemia Człopiańska w „Tekach Dworzaczka”, Szkic historyczny Golina na podstawie Słownika historyczno-geograficznego, Szkic historyczny Jaglic na podstawie Słownika historyczno-geograficznego, Dzieje Człopy wg Jana Ignacego Bocheńskiego, Posterunek Milicji Obywatelskiej w Człopie, „Walka” ze stonką ziemniaczaną na terenie Człopy w 1953 r., Sprawozdanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Człopie z 1955 r., Sprawozdanie bibliotekarza z Gromadzkiej Biblioteki w Trzebinie za okres 1951-1955 r., Donosy Tajnego Współpracownika o ps. „Lisowski” z 1968 r., Sprawa obiektowa o krypt. „Dystrybutor” (1979 r.).
Miejsca: Człopa na niemieckich mapach katastralnych i fotografii, Ziemia Człopiańska na „Karcie Schroettera”.
Ciekawostki: Skarby Ziemi Człopiańskiej, Monety, Kościoły Ziemi Człopiańskiej wg wizytacji z 1641 r., Mieszkańcy Człopy w „Księdze Ławniczej”, Konflikty religijne w Człopie w XVII w., Gilda w Człopie, Człopa w „Taryfie”, Pieczęć Schloppe z 1807 r., Ludwig Matzky – burmistrz Schloppe, Śledztwo przeciwko „duszpasterzowi”, „Rettungshaus”, Młyny, O kolejce, Żydzi w Człopie, Świątynia z Wołowych Lasów, Tablica z Bukowa, „Schlopper Tageblatt” z 1926 r., Jeniecki obóz pracy w Trzebinie, Spółdzielnia produkcyjna, „Orzeczenie” z 1954 r., Walka z pijaństwem, Meldunki „ze zwiadu”, Numery legitymacji członków PZPR.
Dodano: 05-04-2013

Konkurs
Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej oraz Koło Regionalne działające przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu
ogłaszają konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pt.

„Życie codzienne mieszkańców powiatu wałeckiego w latach 1945-1989”

   Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o losach mieszkańców powiatu wałeckiego w okresie Polski Ludowej. Tematyka konkursu dotyczy m.in. takich zagadnień jak: odbudowa zniszczonych miast, wsi, położenie różnych grup narodowościowych, migracje z Kresów Wschodnich, Syberii, akcja „Wisła”, kolektywizacja wsi, opór społeczny, działalność organizacji młodzieżowych i społecznych, życie kulturalne, „czyny społeczne” w okresie gierkowskim, „wybory”, okres „Solidarności” oraz stanu wojennego, „codzienność” lat 80-tych.
  Forma: praca pisemna, objętość minimum 10 stron wydruku komputerowego – czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12 (można dołączyć dodatkowo skany zdjęć i dokumentów). Pomocne w napisaniu pracy powinny okazać się przeprowadzone rozmowy (wywiady), m.in. z członkami rodziny oraz mieszkańcami swojej miejscowości.
  Termin: prace mogą być przygotowane indywidualnie bądź w 3-osobowych zespołach. Należy je przysłać na adres: Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej, Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz z dopiskiem „Konkurs historyczny” w terminie do 30 maja 2013 r.
  O konkursie proszę poinformować nauczycieli języka polskiego oraz historii. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Zarząd RTHZW. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w roczniku popularnonaukowym pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Dla najlepszych autorów czekają m.in. nagrody książkowe.
Szczegółowych informacji udziela: dr Przemysław Bartosik
Dodano: 26-02-2013

Promocja doktorska na UMK


  Dnia 23 lutego 2013 r. w Auli UMK w Toruniu odbyła się uroczystość promocji doktorskiej. Po złożeniu uroczystej przysięgi dziekani poszczególnych Wydziałów wręczali dyplomy osobom, które uzyskały stopień doktora. Dyplom odebrał Prezes RTHZW Przemysław Bartosik. Na zakończenie uroczystości wysłuchano krótkiego występu Chóru Akademickiego, który wykonał utwory: Freedom i Sunrise Sunset. Po części oficjalnej odbył się bankiet.Dodano: 24-02-2013

Promocja 4 tomu "Studiów"


  Dnia 15 lutego 2013 r. w godzinach popołudniowych w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się promocja 4 tomu periodyku popularnonaukowego pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Opracowanie ukazuje się od 2010 r. pod redakcją Prezesa RTHZW, dra Przemysława Bartosika. Prezes RTHZW oraz członek Towarzystwa Jarosław Lemański podziękowali za współpracę poszczególnym osobom zaangażowanym w przygotowanie wydawnictwa. Prezentacji poszczególnych artykułów przy pomocy projektora multimedialnego dokonał J. Lemański.
  W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Podczas dyskusji rozmawiano m.in. o kwestii żydowskiej, problematyce religijnej oraz działalności służb bezpieczeństwa w PRL-u. Wśród gości zainteresowanych historią regionu, obecni byli także starosta dr Bogdan Wankiewicz oraz wicestarosta Jerzy Goszczyński.
  Książka została wydrukowana w nakładzie 300 egzemplarzy w Zakładzie Poligraficznym w Pile. Wydawcą publikacji jest Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Sekretarz RTHZW
mgr Jarosław Ciechanowicz

Dodano: 19-02-2013

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: