Aktualności:

Lekcje z historii najnowszej

  W Zespole Szkół nr 1 w Wałczu odbywają się zajęcia z cyklu lekcji z historii najnowszej pt. „Polska Ludowa. Pierwsze powojenne dziesięciolecie”. Spotkania prowadzi prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik. Zajęcia są wzbogacone materiałami z Instytutu Pamięci Narodowej.

Dodano: 04-06-2016

Kalendarz regionalny

Dodano: 15-05-2016

Rozważania o historii najnowszej

  Znajomość przeszłości środowiska społeczno–politycznego ułatwia decydentom podejmowanie decyzji i przyczynia się do unikania przez nich trudności. W efekcie rządzący społecznościami lokalnymi bądź państwem oceniani są pozytywnie, jeśli zdołali oni wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wyborów. Taki układ wpływa stabilizująco i przyczynia się do pomyślnego rozwoju ekonomicznego. Uzasadnienie sprawowania władzy na każdym szczeblu decyzyjnym musi wyrażać się we wzroście poziomu życia mieszkańców wsi, gminy, miasta czy powiatu, a w kategoriach makroekonomicznych całego społeczeństwa. Kluczowe znaczenie w tym procesie spełnia umiejętność zarządzania wiedzą, która w każdym przypadku stanowi efekt doświadczeń, poszukiwań i systematycznie prowadzonych badań.
  Wiedzę na temat mechanizmów decyzyjnych i ich efektów czerpać można z przeszłości, w tym przypadku z historii najnowszej. Nie można jednak odrzucić innych okresów historycznych oraz dziedzin historii, bowiem bardzo często motywy i mechanizmy decyzyjne się powtarzają. Trudniej jest w związku z tym uniknąć błędów, co praktycznie oznacza dysponowanie zdolnościami kojarzenia wielu elementów wiedzy politologiczno–historycznej.
  Powyższe założenia znane były i stosowane już w starożytnym Egipcie, Mezopotamii, Grecji a szczególnie Rzymie. Historycy pełnili funkcję doradców, bowiem dysponowali wiedzą o przeszłości i mogli rządzącym sugerować optymalne rozwiązania umożliwiające stabilizację sprawowania władzy w państwie lub na części jego terytorium. Najlepiej widoczne staje to się w przypadku dokładnej znajomości przebiegu bitwy. Szczegółowa analiza wszystkich jej wariantów przyczyniła się do uniknięcia klęski i osiągnięcia zwycięstwa w kolejnym starciu dwóch walczących stron.
  Politologia zajmuje się między innymi badaniami procesów decyzyjnych. Z efektów prac całych zespołów badawczych takich jak: Instytut Stosunków Wschód–Zachód czy Instytut Stosunków Międzynarodowych lub Centrum Badania Opinii Społecznej na co dzień korzystają rządzący państwem. Historia najnowsza jest jedną z nauk wchodzących w skład z założenia interdyscyplinarnej nauki o polityce. Papież Jan Paweł II znaczenie historii we współczesnym życiu społeczeństw tak wyraził: „Narody, które tracą pamięć giną”. Pamięcią każdego narodu czy środowiska lokalnego była i pozostanie historia, do której rządzący w przeszłości oraz współcześnie odwołują się coraz częściej.
  Z powyższych rozważań wynika wniosek o konieczności prowadzenia badań historyczno-politologicznych oraz socjologicznych i systematyczne publikowanie ich wyników. Badanie przeszłości prowadzi nie tylko do większej lub mniejszej znajomości dziejów miast, ziem, powiatów czy regionów ale pozwala wszystkim identyfikować się z osiągnięciami, wzbudza lokalny patriotyzm i przyczynia się do tworzenia więzi społecznej. Wszystko to później w mniejszym lub większym stopniu ma związek z wynikami wyborów samorządowych, bowiem mieszkańcy niezależnie od opcji politycznej nie czują się wyobcowani i chętnie głosują dostrzegając w tym akcie nadzieję na poprawę warunków życia materialnego. Znajomość przeszłości stanowi główny element więzi każdej społeczności lokalnej i jest efektem działań władz nie zawsze pozytywnych. W związku z tym badający nie może uciekać, pomijać lub tendencyjnie przedstawiać wydarzeń, których animatorami byli rządzący. Konformizm jest niedopuszczalny, bowiem może doprowadzić do zafałszowania badanej rzeczywistości i stać się przyczyną błędnych decyzji.
  Proces badawczy stanowi ciąg czynności między którymi zachodzi ścisły związek, co wynika z wcześniej prowadzonych badań a ich efekty służą za punkt wyjścia do kolejnych. W wypadku powiatu wałeckiego praktycznie ta zasada nie funkcjonuje, bowiem w niewielkim stopniu zajmowano się jego poznaniem. Występuje w tej sytuacji brak ogniwa w procesie badawczym, co w poważnym stopniu utrudnia badanie i pisanie o przemianach politycznych, mechanizmach i meandrach władzy jak również przeobrażeniach demograficznych. W tej sytuacji należy przejść podstawowe szczeble procesu badawczego, co praktycznie oznacza prowadzenie badań od źródeł do faktów. Informacje źródłowe wyszukiwane przez historyka bądź politologa służą za przesłankę wnioskowania o fakcie, który stał się punktem wyjścia całej analizy. Wymaga to wiele trudu i chociaż powierzchownej znajomości całego problemu na podstawie literatury przedmiotu.
  W badaniach politologiczno–historycznych wykorzystywane są różne metody, co pozwala na przedstawianie zjawisk, procesów i faktów w szerokim spektrum. Uniemożliwia w ten sposób zaciemnianie prawdy bądź przedstawianie wydarzeń w sposób tendencyjny. Przy pomocy danych statystycznych można wnioskować o zjawiskach masowych w polityce i ekonomii, z kolei dane empiryczne wynikające z podejmowanych decyzji na różnych szczeblach władzy pozwalają na dostrzeżenie motywów i skutków ich podejmowania. Łatwo jest w związku z tym przewidzieć prawdopodobieństwo błędu, przy kolejnej podobnej sytuacji.

 dr Przemysław Bartosik

Dodano: 15-05-2016

70-lecie Szkoły Podstawowej w Szwecji

  W dniu 13 maja 2016 r. prezes RTHZW dr Przemysław Bartosik uczestniczył w uroczystości obchodów Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji. O godz. 12 odbyła się msza św. w kościele pw. św. Jakuba. Gala jubileuszowa miała miejsce w sali gimnastycznej przy szkole. Po obiedzie oraz "spacerku" po sali wspomnień w budynku głównym szkoły liczni goście mogli wysłuchać okolicznościowego koncertu.

Dodano: 13-05-2016

Książka do zjedzenia

Dodano: 10-05-2016

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: