Aktualności:

Sylwetki naszego regionu


  Hermann Manske – urodził się w 1839 r. w miejscowości Neu-Preussendorf (obecnie Prusinówko k. Wałcza), zmarł w 1918 (19) r. w Dassel. Niemiecki przemysłowiec, pionier przemysłu cementowego. Od roku 1876 związany ze spółką ceramiki, Gräwitz & Co w Szczecinie. Nawiązał kontakty biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi. W 1899 r. założył Portland Cement Fabryka Germania z siedzibą w Lehrte.

dr Przemysław Bartosik
Dodano: 03-02-2017

Śladami przeszłości - Prusinowo Wałeckie
Dodano: 03-02-2017

Posiedzenie Rady

  W dniu 12 stycznia 2017 r. dr Przemysław Bartosik uczestniczył w otwartym posiedzeniu Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Zapoznano się m.in. z referatem nt. Jakości Kształcenia w kontekście nowych wymagań prawnych oraz z konkursem ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczącym Policji Państwowej w okresie międzywojennym.

Dodano: 12-01-2017

O Anglikach w Tucznie

  W 1947 r. przybyła do miejscowości Tuczno „Misja Angielska”. Przyjazdem obcokrajowców zainteresował się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Wałczu. Celem misji było niesienie pomocy niezamożnym dzieciom z Tuczna i okolic. Wkrótce UBP ustalił dane personalne angielskiej delegacji. W jej składzie znalazła się m.in. tłumaczka z Warszawy. Do miejscowości zaczęli przyjeżdżać kolejni Anglicy. W dniu 6 grudnia 1947 r. władze administracyjne Tuczna i powiatu zaproponowały delegacji opiekę nad dziećmi z Wałcza. Ambasada amerykańska nie wyraziła jednak na to zgody.
  Wysłany do Tuczna referent UBP pozyskał czterech agentów o pseudonimach: „Florczak”, „Dobry”, „Leopold” i „Duży”. Zadaniem agentury było informowanie o wszelkich kontaktach Anglików z miejscowym społeczeństwem. W lutym 1948 r. agent „Leopold” donosił: „[...] Szofer z Misji Angielskiej nadal chodzi do przedszkolanki [...] i obdarza ją hojnymi datkami w postaci prowiantu i napoju wyskokowego”. Szofera obserwował również agent „Duży”. W jego donosie można przeczytać: „[...] w mieszkaniu Misji znajduje się aparat radiowy [...]. Aparat ten jest wielkości aparatu telefonicznego polowego i skrzynka jego jest żółta. Na tarczy aparatu napisy nie polskie, zaś na środku tarczy jest napis niby firmowy „Pilot” – Wychodząc z mieszkania w tym dniu spotkałem szofera Misji Angielskiej, który jest stale przy Misji i który wchodził z nieznanym w Tucznie mężczyzną. W drugim dniu ustaliłem, że nieznanym mężczyzną był szofer z Warszawy”.
  Podczas pobytu w Tucznie Anglicy kontaktowali się z wałeckim starostą, personelem medycznym oraz byłym wójtem Sypniewa, który według UBP był „wrogo ustosunkowany do obecnego ustroju Państwa Polskiego”. W raporcie agenturalnym zanotowano: „[...] na terenie Sypniewa stacjonuje 1-en garnizon Czołgistów Armii Czerwonej, a w odległości 15 km od Sypniewa stacjonują dwa pułki czołgistów zmotoryzowanych w artylerię ciężką i lekką. W związku z tym Misja Angielska w obecnej dekadzie poczyniła wszelkie starania o objęcie gminy Sypniewo celem udzielenia pomocy dla dzieci biednych”. W marcu 1948 r. agent o ps. „Antoni” w swym pierwszym doniesieniu informował: „[...] Dnia 1.3.48 r. Misja Angielska z Tuczna otrzymała jeden wagon żywności z Warszawy o pojemności 20 ton. Zwózką w/w produktów 2 auta ciężarowe Misji uskuteczniały od rana do obiadu. Produkty te zostały zmagazynowane w Ośrodku Zdrowia przy ul. Cmentarnej. Dnia 17.2.48 r. do Tuczna przyjechało 13 księży z powiatu, którzy zatrzymali się w szpitalu „Caritas” w Tucznie, rzekomo w celu odbycia rekolekcji. Pobyt ich trwał 2 dni”.

Szpital w Tucznie.

  Z dokumentów wynika, iż UBP doceniał agenta „Antoniego”, który miał rzekomo szerokie możliwości rozpracowywania „podejrzanego elementu”. Był „inteligentnym i bardzo lubianym” człowiekiem przez miejscowe otoczenie. W innym donosie „Antoniego” czytamy: „Dnia 3.3.48 r. nawiązałem kontakt z […] pomocnicą w laboratorium Misji Angielskiej w Tucznie. W/w pracuje już tam od miesiąca i ma być przez nich wysłana na kurs położnic do Warszawy na ich koszt. […] Do jednej z Angielek chodzi polak władający językiem angielskim i u niej się stołuje. Jest wysokiego wzrostu i ubrany w jasne palto. Co za jeden jeszcze nie wiadomo. […] Misja rozdała w wiosce Strzelno gm. Lubiesz większą ilość garderoby i obuwia między dzieci”.
  W marcu 1948 r. do jednej z Angielek pracujących w misji przyjechał „narzeczony”. Bieżących informacji dostarczał w tej sprawie agent „Florczak”: „Rysopis rzekomego narzeczonego Angielki, wzrost około 165 cm, włosy ciem. blond, twarz okrągła, oczy piwne, nos krótki, ubrany był w garnitur siwy, czapka siwa, jesionka brązowa, pantofle brązowe”. Agent „Florczak” otrzymał zadanie ustalenia danych personalnych i miejsca zamieszkania „narzeczonego”.
  Również w późniejszym okresie agentura UBP rozpracowywała działalność cudzoziemców. Zachowało się wiele donosów w tej sprawie. Misja zakończyła się z dniem 31 maja 1949 r. Wszelkie lekarstwa zostały przekazane lekarzowi powiatowemu. Samochody, którymi poruszali się Anglicy oddano do dyspozycji wałeckiej Opieki Społecznej oraz Szpitala Powiatowego. Wieczorem 31 maja 1949 r. zorganizowano wieczorek pożegnalny z udziałem władz miasta. Personel zatrudniony w misji wynagrodzono kocami, bielizną oraz książkami.
  Ostateczny wyjazd Anglików z Tuczna nastąpił 19 czerwca 1949 r. Żegnał ich m.in. informator UBP „K.4”.

dr Przemysław Bartosik

Dodano: 31-12-2016

Człopa w stanie wojennym

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) wprowadziły na terenie kraju stan wojenny. Internowano przywódców „Solidarności” (akcja o kryptonimie „Klon”). Dnia 13 grudnia o godz. 6.00 przed mikrofonami Polskiego Radia przemówił generał armii, Wojciech Jaruzelski: „(…) Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią (…)”.

  Władzę w Polsce przejęła wówczas Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), jednak całą sytuację kontrolował sowiecki sztab generalny na czele z marszałkiem Wiktorem Kulikowem. Do złamania oporu społeczeństwa wykorzystano ok. 80 tys. żołnierzy oraz 30 tys. milicjantów. Atmosferę strachu podsycały restrykcyjne przepisy stanu wojennego: godzina milicyjna, zawieszenie wydawania prasy, militaryzacja głównych zakładów i gałęzi przemysłu, groźby więzienia oraz sądów wojskowych za strajki. Dnia 15 grudnia 1981 r. obradowała Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KMG PZPR) w Człopie. Na temat sytuacji w kraju wypowiedział się przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego (KW) PZPR w Pile: „(…) Społeczeństwu należy uświadomić, że w kraju jest wprowadzony stan wojenny, po to aby był ład i porządek – o to chodzi społeczeństwu, które jest już zmęczone istniejącym stanem rzeczy. (…) Naczelnicy otrzymają polecenie aby do końca b. roku skupić wszystkie zakontraktowane sztuki – skup należy rozpocząć już od dnia 26.12.1981 roku. Do akcji należy włączyć służbę rolną”. Sytuację społeczno-polityczną w gminie Człopa przedstawiło kilku miejscowych działaczy PZPR. Jeden z nich stwierdził, że wśród społeczeństwa widoczne było wysokie zdyscyplinowanie, przejawiające się m.in. 100% udziałem w dyżurach Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Z kolei inny członek partii wniósł krytyczne uwagi w stosunku do pracownika miejskiego Zakładu Stolarki Budowlanej, mającego się „niewłaściwie prowadzić”. Jego zachowanie miało mieć ujemny wpływ na atmosferę wśród załogi zakładu pracy. Sprawą zajęła się Milicja Obywatelska (MO) w Człopie. W dalszej części spotkania zapoznano się z „Instrukcją kierowania partią w warunkach ogłoszenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. Jednym z zgłoszonych wniosków było wprowadzenie całodobowych dyżurów w KMG PZPR, m.in. z udziałem I sekretarzy Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP).
  Na posiedzeniu Sekretariatu KMG PZPR (30 grudnia 1981 r.), I sekretarz KMG PZPR w Człopie przedstawił zakres nomenklatury oraz zasugerował kryteria oceny kadry. Według niego, pozytywnymi czynnikami było m.in. przygotowanie zawodowe, samodzielność i odwaga w podejmowaniu decyzji, postawa etyczno-moralna oraz ideowo-polityczna, rozumiana jako „czynna akceptacja zasad ustrojowych socjalizmu, polskiej racji stanu, sojuszu oraz przewodniej roli PZPR w społeczeństwie”. W dalszej części posiedzenia podjęto decyzję o skreśleniu z partii 26 osób, m.in. z Przelewic, Czaplic, Załomu, Golina i Człopy. Rozpatrzono również wnioski o przyjęcie nowych członków w poczet PZPR. O utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego (OKON) rozmawiano na wspólnym posiedzeniu Egzekutywy KMG PZPR oraz Komitetu Gminnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (KG ZSL) w Człopie w dniu 12 stycznia 1982 r. Powołano w tym celu grupę inicjatywną, która miała zająć się organizacją OKON-u. Na spotkaniu pojawiły się głosy, aby do Komitetu wprowadzać weteranów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) oraz członków ORMO. Należało eliminować ludzi chwiejnych. O sytuacji społeczno-politycznej w mieście i okolicy wypowiedział się I sekretarz KMG PZPR w Człopie. Zwrócił uwagę na konieczność dementowania plotek. Wspomniał również o odbudowie aktywu oraz autorytecie Wojska Polskiego. W dalszej części zajęto stanowisko w sprawie pomocy dla powodzian.
  Wkrótce doszło do założenia OKON-u. Komitet wydał odezwę do mieszkańców miasta i gminy oraz przyjął deklarację działania jako „siły patriotów i obywateli chcących nieść pomoc w trudnym okresie stanu wojennego”. W okresie od 15 do 23 stycznia 1982 r. KMG PZPR przeprowadził rozmowy z aktywistami Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), Ligi Kobiet (LK) oraz z aktywem rolnym. Z tym ostatnim w sprawie intensyfikacji skupu żywca i mleka. Zaplanowano wyeliminowanie kolejnych członków partii, jak czytamy w dokumencie, „o zmiennym obliczu, postawie destrukcyjnej, wprowadzających tezy skrajne w POP”. W dniu 2 marca 1982 r. obradowało Plenum KMG PZPR w Człopie, w obecności Komisarza Grupy Operacyjnej Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Rozmawiano m.in. o sprzedaży mięsa według przyjętego harmonogramu, iż „każdy zakład pracy miał wyznaczoną godzinę oraz dzień zakupu” oraz o sprzedaży obuwia dla osób, które ujęte były na listach. Uzgodniono, że dostawy towarów chodliwych będą sprzedawane w tym samym dniu o jednakowej godzinie. Podczas dyskusji nad działalnością KMG PZPR, jeden z członków partii wypowiedział się w następujący sposób: „Działacz partyjny – aktywista powinien być aktywny i czynny, który potrafi silnie oddziaływać w środowisku – efekty jego pracy muszą być widoczne. Każdy działacz partii musi dać przykład innym – jest to najlepsza propaganda”. W sprawie pracy z młodzieżą zgłoszono postulat, aby popularyzować historię ruchu robotniczego w Polsce, jak to określono, „w sposób bardzo jasny i konkretny – młodzież musi znać fakty prawdziwe – w ten sposób unikniemy zbędnych komentarzy i niepotrzebnych dyskusji”. Wiele propagandowych zwrotów można odnaleźć także w innych wypowiedziach osób uczestniczących w spotkaniu. Dotyczyły one m.in. dyscypliny w zakładach pracy. W omawianym okresie skreślono z partii 26 osób, 3 zostały wydalone. Przyczyną wydaleń były wykroczenia gospodarcze i etyczno-moralne oraz kradzież mienia społecznego, m.in. w zakładzie „STOLBUD”.
  W marcu i kwietniu 1982 r. odbywały się w gminie Człopa zebrania na temat projektu deklaracji ideowo-programowej pt. „O co walczymy, dokąd zmierzamy”. Uwagi z zebrań zostały zgrupowane w dwa działy: wewnątrzpartyjny i społeczno-gospodarczy. W dziale wewnątrzpartyjnym zgromadzono 10 postulatów o następujących treściach, np. „Oportunizm wyrządził duże szkody w partii, obecnie należy z nim walczyć (…)”, „Kler posiada dużo swobód – jego działania będą stanowić dużą przeszkodę w konsolidacji sił partii”, „Rozliczyć poprzednią ekipę Gierek-Jaroszewicz, za długo to już trwa”. W dziale społeczno-gospodarczym odnotowano natomiast, np. „Płace każdemu według pracy – należy zweryfikować taryfikatory płac pod kątem motywacji dla dobrej i wydajnej pracy”, „W zakresie sprawiedliwości społecznej należy uporządkować emerytury i renty ze starego portfela i zbliżyć je do stanu aktualnego”, „Produkty odpadowe z produkcji podstawowej zakładów pracy – powinny stanowić znaczną bazę surowcową na rzecz wytwarzania artykułów na rynek. Za marnotrawstwo tych surowców powinno wyciągnąć się sankcje”.
  Dnia 21 czerwca 1982 r. członkowie Plenum KMG PZPR w Człopie przyjęli referat na temat „Informacji o realizacji Uchwały KW PZPR w Pile, w sprawie zadań instancji i organizacji partyjnych w warunkach stanu wojennego z dnia 30.01.1982 roku”. Plenum zobowiązało POP/OOP, jak następuje:
„I. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNEGO UMOCNIENIA PARTII, OCZYSZCZENIA ICH SZEREGÓW I PODNIESIENIA SPRAWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OGNIW POP/OOP DO:
1. Dalszego kontynuowania indywidualnych rozmów i rozliczania członków nie wywiązujących się z obowiązków statutowych.
2. Rozbudowania obecnego aktywu POP/OOP – głównie o ludzi młodych i zdolnych, którzy zawsze zajmowali postawę polityczną – zgodnie z zasadami socjalizmu i leninizmu.
3. Szerszego stosowania praktyki odbywania dobrze przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie zebrań otwartych, których zasadniczym celem byłoby pozyskiwanie bezpartyjnych dla programu partii poprzez omawianie i rozwiązywanie problemów tak ekonomicznych, społecznych i socjalnych dotyczących własnego środowiska.
4. W pracy partyjnej POP/OOP winny dążyć do pełnego wykonywania przez członków PZPR Uchwał i poleceń instancji nadrzędnych, przestrzegając zasad demokracji wewnątrzpartyjnej.
II. W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA IDEOWO-POLITYCZNEGO, JEDNOŚCI PARTII I ROZWIJANIA SZEROKIEJ DZIAŁALNOŚCI IDEOLOGICZNO-PROPAGANDOWEJ POP/OOP WINNY:
1. Na bieżąco przekazywać informacje społeczno-polityczne za pośrednictwem powołanych łączników POP z instancją – podawać przykłady przedsięwzięć i inicjatyw własnych POP/OOP – dotyczących pracy partyjnej i społeczno-gospodarczej.
2. Zapewnić członkom partii lepszy dostęp materiałów informacyjno-propagandowych.
3. Skuteczniej niż dotychczas wykorzystywać grupy partyjne w POP/OOP.
4. Wznowić działalność WUML na bazie istniejącego Ośrodka pracy Ideowo-Wychowawczej przy KMG PZPR w Człopie w okresie wrzesień-październik.
III. W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH DO WYJŚCIA Z KRYZYSU GOSPODARCZEGO:
1. POP dokonają oceny (okresowej) realizacji „Zakresu przedsięwzięć zmierzających do pokonywania trudności gospodarczych w zakładzie pracy” – na zebraniach otwartych.
IV. W ZAKRESIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ:
1. Wszystkie POP/OOP, w których środowisku działają – funkcjonują organizacje młodzieżowe winny udzielić im pomocy. W zakładach pracy, w których organizacje nie istnieją powinno się dążyć do ich reaktywowania.
2. Wspierać inicjatywy młodzieży w zakresie uruchamiania produkcji rynkowej.
3. W zakładach Nadleśnictwo Człopa, PGR, GS, ZSB, ZPD i PZZ odbyć spotkania kierownictwa zakładu pracy i aktywu społeczno-politycznego Miasta i Gminy Człopa z młodzieżą.
4. Wprowadzać różne formy szkolenia politycznego w organizacjach młodzieżowych.
5. Dokonywać przesunięć na stanowiskach pracy w związku z przechodzeniem pracowników na emeryturę. Proponować w szerszym zakresie kierownictwu zakładów pracy obejmowanie stanowisk kierowniczych przez młodzież.
6. Szkolne POP – winny wzmóc:
a) odpowiedzialność za całokształt procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez dokonywanie systematycznej oceny sytuacji w szkole,
b) określić indywidualne zadania partyjne – zwłaszcza nauczycielom przedmiotów humanistycznych,
c) inicjować profilaktyczne działania wychowawcze, które zapobiegną destrukcyjnym wpływom na młodzież – wykorzystując w większym stopniu aktyw partyjny, działaczy ZBOWiD oraz pierwszych osadników.
7. W środowisku kultury winno się:
a) wpływać na dobór treści i repertuaru imprez i innych form pracy społeczno-kulturalnej – służących skupieniu społeczeństwa w tym młodzieży wokół programu WRON.
b) inspirować udzielanie pomocy instruktażowej w Klubach Rolnika i Świetlicach wiejskich”.
  W dniu 23 lipca 1982 r. odbyła się w Człopie narada z kierownikami i dyrektorami zakładów pracy, na której omówiono „Miejsko-Gminny Plan usunięcia niedociągnięć wynikających z kontroli Inspekcji Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)”. Zgodnie z zaleceniami Wojewody Pilskiego z dnia 2 sierpnia 1982 r., decyzją Nr 13/82 Naczelnika Miasta i Gminy w Człopie z dnia 5 sierpnia 1982 r., powołano miejsko-gminny zespół do przeprowadzenia kontroli realizacji ustaleń wynikających z Inspekcji MON. W skład zespołu wchodziło 15 osób. Skontrolowano m.in. zabezpieczenie obiektów (Nadleśnictwo, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) przed włamaniem, wprowadzenie dań mlecznych i sprzedaży wyrobów garmażeryjnych w restauracji „Dzierżykraj”, jakość wyrobów masarskich oraz stan sanitarno-porządkowy. Pewne niedociągnięcia stwierdzono m.in. w Zakładzie Rolnym w Dłusku, który nie podjął działań zapobiegających wyciekaniu nieczystości z budynków PGR w Szczuczarzu na szosę Wałcz-Gorzów Wlkp. Odnotowano także brak informacji o siedzibie biblioteki, znajdującej się w Klubie Rolnika w Wołowych Lasach.
  W zakresie usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, przeprowadzone zostały kontrole przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Grupy Operacyjnej MON. Jak wynika, najwięcej problemów w pracy Urzędu stwarzały młode mężatki, „którym z obowiązującymi przepisami prawa przysługiwały urlopy macierzyńskie i wychowawcze oraz opieka nad dziećmi”. W zakresie handlu kontrole wykazały brak asortymentu artykułów mleczarskich w serach białych, twardych oraz topionych. Do nieestetycznego wyglądu zaliczono sklep z szyldem „Obuwie”, w którym sprzedawane były artykuły chemiczne. Zły stan sanitarny oraz bałagan na zapleczu stwierdzono natomiast w sklepie spożywczym w Mielęcinie. Odnotowano także złą jakość pieczywa oraz kiepską jakość wędlin. Po rozmowie z kierownikiem masarni w Człopie sytuacja uległa pewnej poprawie. W zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej stwierdzono m.in. brak ginekologa oraz pielęgniarki środowiskowej w gminie. W zakresie porządku i bezpieczeństwa skontrolowano Gminną Spółdzielnię, Zakład Stolarki Budowlanej oraz Zakład Przemysłu Drzewnego. Na temat Zakładu Stolarki Budowlanej zanotowano: „Biuro oraz pomieszczenia są należycie zabezpieczone – znajdują się na terenie zakładu. Każde z nich posiada odpowiednie zamknięcie. Teren całego zakładu jest ogrodzony, a przy bramie wejściowej znajduje się pomieszczenie dozorcy, który kontroluje każde wejście na teren biura i zakładu i wyjścia. Dokumentacja zabezpieczona jest właściwie. Wszystkie szafy i biurka posiadają zamki patentowe. Drzwi wyjściowe są zamykane, klucze przechowywane są u dozorcy w specjalnie przygotowanej do tego celu gablocie. Kasa zabezpieczona. Maszyna do pisania każdorazowo do pracy zamykana na kłódkę. Dozorca prowadzi książkę wjazdów i wyjazdów pojazdów, a także książkę osób wchodzących na zakład i wychodzących z zakładu. Dozorcy posiadają szczegółowe zakresy czynności. Jeden egzemplarz tego zakresu czynności jest wywieszony w portierni gdzie przebywa dozorca. Dozorcy prowadzą także zeszyt przyjęcia i zdania służby. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu jest dobre – istnieje przy zakładzie jednostka OSP wyposażona w motopompę i inny sprzęt p. poż.”.
  W sierpniu 1982 r. skontrolowano również punkty propagandowe w mieście. Z niewyjaśnionych przyczyn likwidacji uległo 5 planszy, wzniesionych w 1980 r. Zachowało się jednak kilkanaście o następującej treści: „Światu pokój – szczęście dzieciom”, „PZPR – partią klasy robotniczej, partią narodu”, „Widzieć szerzej patrzeć dalej podstawą obywatelskiej świadomości”, „Budujmy na fundamencie najlepszych cech naszego narodu – patriotyzm, rzetelność, pracowitość, ambicję”, „Patriotyczna jedność narodu podstawą naszych osiągnięć”, „Pod wodzą partii dokonaliśmy wielkiego dzieła odbudowy kraju”, „Klasa robotnicza gwarantem socjalistycznej odnowy”, „Wysoka wydajność pracy, gospodarność i oszczędność to klucz do dobrobytu narodu”, „Socjalistyczne państwo najcenniejszym dobrem narodu polskiego”, „Hasło ojczyzna – odzew praca”, „Chwała ludziom dobrej roboty”. Dnia 30 sierpnia 1982 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki rolnej. Do zaleceń pokontrolnych zaliczono m.in. wyjaśnienie sprawy nie zagospodarowanych 15 ha gruntów w Drzonowie. Kolejne kontrole odbyły się w dniach 4-9 listopada oraz 26-27 listopada 1982 r. Lustrowano działania na odcinku funkcjonowania urzędu, oświaty, kultury oraz handlu i usług.
  W okresie stanu wojennego, KMG PZPR systematycznie kontrolował stan organizacyjny partii w mieście i gminie. W grudniu 1982 r. do PZPR należało 345 osób. Szczegółowy raport przedstawił I sekretarz KMG PZPR w Człopie. W dniu 10 marca 1983 r. odbyły się kolejne obrady Plenum KMG PZPR w Człopie. W spotkaniu uczestniczył m.in. kierownik Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej (ROPP) w Wałczu. Zebrani zapoznali się z referatem Egzekutywy nt. „Oceny skuteczności działań na rzecz stabilizacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego w świetle Uchwały VIII Plenum KC PZPR”. Podczas dyskusji wyjaśniano problematykę związaną z programem antyinflacyjnym. W dalszej części spotkania jeden z działaczy stwierdził: „(…) przesadzamy z młodzieżą, doprowadziliśmy do tego, że obecnie ze strony młodzieży słyszymy same żądania”. Na zakończenie zapoznano się z treścią Uchwały, którą przyjęto jednogłośnie.
  Stan wojenny zniesiono 21 lipca 1983 r.

dr Przemysław Bartosik

Dodano: 13-12-2016

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: